Illustrasjonsfoto

Forbundsleder Mimmi Kvisvik framholder at virkeområdet skal være alt arbeid der det er risiko for vold og trusler. FO anbefaler at forskriften skal inneholde risikovurdering og tiltak. Tiltak skal omhandle både forebygging og oppfølging etter hendelser. Den bør slå klart fast at:

 • Arbeidsgiver skal utrede risiko for vold/trusler og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige.
 • Arbeidet skal organiseres slik at risiko for vold/trusler så langt som mulig forebygges.
 • Arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig opplæring, informasjon og veiledning slik at de kan utføre arbeidet sikkert og ha full trygghet på jobb. Det må korrigeres for kompetanseavvik.
 • I arbeidssituasjoner hvor vold/trusler er gjentakende hendelser skal arbeidstakerne sikres støtte og veiledning, og det skal vurderes og iverksettes korrigerende tiltak.
 • Arbeidsplasser skal plasseres, utformes og utstyres slik at vold/trusler forebygges (fysisk sikring).
 • Arbeidstakerne skal ha mulighet til tilkalling av hjelp i situasjoner (alarmer, politi, mobiler etc), og det skal være rutiner for dette lokalt.
 • Innebærer en arbeidsoppgave særlig risiko, skal ikke arbeidet utføres som alenearbeid (gjelder for eksempel omsorgsovertakelse, ved akuttinnleggelser i psykiatri og lignende).
 • Sikkerhetstransport skal organiseres slik at den er fullt forsvarlig for arbeidstakerne.
 • Hendelser skal dokumenteres og utredes (meldeplikt skal følges opp og vurderinger av hendelsen skal foreligge).
 • Arbeidstakerne som utsettes for vold/trusler skal snarlig gis hjelp og støtte for å forebygge og begrense fysisk og psykisk skade, og det skal være rutiner for dette (krisehjelp og profesjonell debriefing).
 • Ny forskrift bør ha tiltak som verner arbeidstakerne mot nettsjikane/hatlister og uthengning i sosiale medier. 
 • FO vil oversende sitt forslag til innhold i forskriften til departementet, og ser fram til videre oppfølging av stortingsvedtaket.