Paneldebatt

Forbundsleder Mimmi Kvisvik, nestleder Marianne Solberg Johnsen og leder for profesjonsrådet for vernepleiere Marit Selfors Isaksen ledet paneldebatter eller holdt innledninger under konferansen. Det er LO kommune som arrangerer Kommunalkonferansen - for tillitsvalgte blant LOs ansatte i kommuner. FO har bidratt i planleggingen av konferansen som samlet over 400 deltakere fra ulike forbund i LO.

 

Kan spare mye på fullføring av videregående skole

– Samfunnet vil spare mellom 5,4 og 8,8 milliarder årlig hvis andelen som fullfører videregående opplæring økes fra 70 til 80 prosent, sa FO-leder Mimmi Kvisvik da hun onsdag deltok i panelsamtale under Kommunalkonferansen.

Paneldebatt
FO-lederen deltok i panelet sammen med Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og Roger Bjørnstad, sjefsøkonom i LO. Foto: FO.

Kvisvik vektla viktigheten av sosiale investeringer og forebygging.

–Tenk hva man kunne fått for disse pengene med tidlig innsats!

Følg FO på Instagram!

 

Sosialt arbeid viktig del av folkehelsearbeid

Marianne Solberg-Johnsen
Marianne Solberg Johnsen snakket om sosialt arbeid som del av folkehelsearbeid under Kommunal18. Foto: FO.

– Som fag- og profesjonsforbund for sosialarbeidere er det naturlig at FO er spesielt opptatt av sosial ulikhet i helse når vi snakker om folkehelse, nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen, da hun holdt innlegg og ledet debatt om samfunnsplanlegging og folkehelse.

Hun la til at FO de senere årene sett en betydelig økning i psykiske helseplager blant barn og unge.

– Da handler det om å ta på alvor at vi har ulikt utgangspunkt for å kunne ha god helse ut i fra hvor vi står på den sosiale rangstigen i samfunnet vårt, sa Johnsen, og la til:

– Når Karsten kommer på skolen uten å ha spist frokost og har sovet dårlig fordi han er bekymrete for mamma som gruer seg til jul fordi de har så dårlig råd -han trenger en skole som klarer å se han i sin helhet og som kan bidra til å lette situasjonen for familien -ikke gi han spesialopplæring fordi han har konsentrasjonsvansker.

Isaksen poengterte at sosiale utfordringer og sosialt utenforskap som bakenforliggende årsak til helseproblemer må vies større oppmerksomhet. FO mener det handler om å sette sammen en skole med slik kompetanse at man kan bruke skolen i arbeidet med sosial utjevning og forebygging av sosialt utenforskap.

– Sosialarbeidere har kunnskap og kompetanse i nettopp å forebygge, løse og redusere sosiale problemer og må derfor ha en naturlig plass i skolen sammen med andre yrkesgrupper. Vi trenger en skole som klarer å ta vare på hele barnet og alt det bærer med seg inn i skolehverdagen sin, sa Johnsen avslutningsvis.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse i befolkningen og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker helse. Mål og strategier skal inn i kommuneplaner.

Seks år etter at loven trådte i kraft har mange kommuner iverksatt tiltak for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, men mye er fremdeles ugjort.

 

Elever trenger mer enn fagfornying

Temaet for årets Kommunalkonferansen er "Vi har råd til framtida. Hvordan sikre et bærekraftig samfunn for alle?". For FOs medlemmer er forebyggende, tverrfaglig arbeid sentrale stikkord i denne debatten. 

Marit Selfors Isaksen
Marit Selfors Isaksen holdt innlegg på seminar om utdanning for framtida på Kommunal18. Foto: FO.

Vernepleier og medlem i Arbeidsutvalget i FO, Marit Selfors Isaksen, holdt innlegg på ett av tre parallellseminarer. Det handlet om at skolen må være godt rustet både faglig og psykososialt.

– Det trengs mer enn fagfornying til for at elever skal lære. Det handler om rammevilkår skolen jobber innafor, klassestrørrelse, skoleledelse, holdninger og ikke minst gode støttefunksjoner, sa Isaksen. 

FO er fag- og profesjonsforbund for om lag 29.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Kommunalkonferansen som arrangeres i regi av LO Kommune er fra 7-8. november på Clarion hotell, Gardermoen.