Fordbundsleder Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik minner om at at fattigdom forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk. (Foto: Sunniva Roumimper, FO).

Kvisvik minner om at fattigdom er et strukturelt problem som ikke kan avskaffes ved å sette inn tiltak på individnivå. Det finnes ikke fattige barn uten fattige foreldre. Bekjempelse av fattigdom forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk og bredspektrede, universelle, tiltak. FO er enig med Unicef i at flere konkrete økonomisk grep burde vært gjort. Unicef har, blant annet, tatt til orde for en tilbakeføring av dagens barnetrygd til 1996-nivå og gjeninnføring av en del av de tiltakene som lå i barnetrygden den gangen, som småbarnstillegg og forsørgertillegg. Et annet virkemiddel kan være en barnetrygd justert etter grunnbeløpet i folketrygden (lønnsvekst).

Når dette er sagt, er FO enige med regjeringen i at en av de viktigste årsakene til lavinntekt er foreldrenes manglende yrkesdeltakelse. Tiltak for å få voksne familiemedlemmer ut i utdanning og arbeid, blir derfor viktig. Dette ble også påpekt i Riksrevisjonens rapport om barnefattigdom som kom i fjor. FO vil minne om at opprettholdelse av et virkemiddel som kontantstøtte virke mot målsettingen om utdannings- og yrkesdeltakelse, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

FO vil peke på at fattigdomsbekjempelse krever handling både på kort og lang sikt.  Gode oppvekstsvilkår for barn og unge, tiltak for å motvirke frafall fra skole og en inkluderende arbeidsmarkedspolitikk er viktige forebyggende tiltak.

Kvisvik medgir at det er anslag til mange gode tiltak i Regjeringens strategi. For eksempel skjerming av barns og unges inntekter ved utmåling av økonomisk sosialhjelp og økt ramme for tilskudd til utleieboliger. Gratis kjernetid til alle 4-5-åringer i familier med lav inntekt er et tiltak som FO har etterlyst lenge. Aller helst hadde FO sett at alle barn i lavinntektsfamilier fikk gratis barnehage. Et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage er et viktig skritt på veien. Det samme er innføring av en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. - Utfordringen er fortsatt at regjeringen ikke gjør de store grepene grundig nok, sier Kvisvik.

I tillegg til tiltakene som Regjeringen peker på, mener FO at følgende tiltak må settes i verk umiddelbart for barn i lavinntektsfamilier:

  • Innfør en nasjonal norm for sosialhjelp på minimum SIFO-nivå
  • Bevar de universelle ytelsene, og de laveste trygdeytelsene må heves opp på et forsvarlig nivå
  • Reguler barnetrygden opp
  • Hold barnetrygden utenfor når sosialhjelpen skal beregnes
  • Det må lovfestes at alle helse- og velferdstjenester som retter seg mot voksne med barn, har en barneansvarlig
  • Opprett barneansvarlige på alle NAV-kontorer
  • Gratis barnehage
  • Gratis skole og skolefritidsordninger
  • Gratis fritidsaktiviteter i kommunene