Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelsen i FO og rådgiver Haavard Ostermann

Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelsen i FO og rådgiver Haavard Ostermann deltok på vegne av FO under åpningen av forhandlingene i staten i dag. Her utenfor arbeids- og sosialdepartementet.

Gjelder 2300 av FOs medlemmer

De ti siste årene har likelønnsutviklingen vært positiv, med unntak av i fjor. For FO er det spesielt viktig å få likelønnsutviklingen på rett kjøl igjen.

- Sentrale forhandlinger og målrettede likelønnstiltak er viktige verktøy for å oppnå dette. Vi vil jobbe for å holde et høyt press på dette underveis i forhandlingene, sier Kathrine Haugland Martinsen fra FOs ledelse. Hun har hovedansvaret i FO for forhandlingene i tariffområde Stat. Sammen med rådgiver Haavard Ostermann deltok hun i dag på åpningen av hovedoppgjøret i staten.

Omlag 2300 av FOs medlemmer er statsansatte. De fleste av disse jobber innenfor barne-, ungdoms- og familievernet, i kriminalomsorgen, ved høyskoler og universiteter eller ved NAV-kontor. 

Det er de fire hovedsammenslutningene i statlig sektor, LO Stat, Unio Stat, YS og Akademikerne som forhandler med staten i hovedtariffoppgjøret. LO Stat forhandler på vegne av alle LO forbund med medlemmer i statlig sektor, inkludert FOs medlemmer som er ansatt i staten.

Må snu negativ lønnsutvikling 

LO Stat legger vekt på at den negative lønnsutviklingen i staten skal reverseres etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. 

- Tallene fra TBU viser at statsansatte som gruppe henger etter lønnsmessig, noe som må kompenseres i år. I tillegg ser vi nå de negative resultatene av store lokale potter, der noen får mye mens andre får lite eller ingenting lokalt, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Likelønn viktig

Tallene viser også at likelønnsutviklingen i staten er negativ. - Dette mener vi er et resultat av at større deler av lønnsmidlene fordeles lokalt. Det er på sentralt nivå vi kan ta grep som sikrer en rettferdig lønnsfordeling, legger Aas til.

Årets oppgjør i staten handler ikke bare om penger. Det er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alle bestemmelser i hovedtariffavtalen er åpne for revidering. Forhandlingene foregår fram til 30. april ved midnatt. Finner man ikke frem til en løsning, går oppgjøret til mekling i begynnelsen av mai.

Har ambisjoner om å komme i mål

- Vi går naturligvis inn i forhandlingene med en ambisjon om å komme i mål med en forhandlingsløsning, det er alltid det beste, men det ligger mye jobb foran oss og dette blir et komplisert oppgjør, konstaterer Aas.

Innledningsvis leverer partene ikke svært detaljerte krav, de kommer senere i forhandlingene, men slik er LOs overordnede krav innledningsvis:

  • Å sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generel tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018.
  • LIkelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger skal prioriteres.
  • Variable tillegg som vederlag for arbeid skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt. 
  • Å styrke sosiale bestemmelser for sikre opparbeidete rettigheter.
  • Avsetning av midler til vedlikehold og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske lønnsopprykk/utvikling for blant annet begynnerstillinger.