Hva betyr koronautbruddet for deg som student?
LØSNINGER I KRISETID: Studiestedene arbeider intensivt for å finne gode løsninger for alle studentene til krisen er over. Foto: Unsplash.

Koronautbruddet har snudd opp ned på alles hverdag, også studentenes. Mange er bekymret og har spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for studiesituasjon og personlig økonomi. FO har vært i kontakt med de fleste studiesteder som tilbyr barnevern-, sosionom- eller vernepleiestudier. Basert på de tilbakemeldingene vi har fått har vi laget en oppsummering av hvordan den pågående situasjonen påvirker profesjonsstudienes eksamensavvikling, praksisgjennomføring og studieprogresjon.

Gå til regjeringens forslag til krisepakke for studenter
 

Dette trenger du å vite som student

  • Alle studiestedene jobber hardt for å få til alternative opplegg som skal ivareta studentene studieprogresjon, samtidig som det skal gå så lite ut over studiets kvalitet som mulig.
  • Det er fokus på endringer og tilrettelegging med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser i de ulike emnene som pågår dette semesteret.
  • Undervisning og ferdighetstrening «digitaliseres» og erstattes av digital undervisning, filmsnutter og refleksjonsoppgaver, og samlinger går via Skype eller Zoom eller lignende.
  • Eksamen gjennomføres mer eller mindre som planlagt. Eksempler på endringer er at er at skoleeksamener endres til hjemmeeksamen med noe tilpasning av oppgavene. Muntlig eksamener tas bort eller erstattes av skriftlige, ev. gjennomføres som digitale møter.
  • Det innføres noe tilrettelegging ved BA-oppgaver; f.eks. lengre innleveringstid pga. omsorg for barn som er hjemme fra skole eller barnehage, eller fordi studentene melder seg til tjeneste i aktuelle virksomheter som trenger personell. 
  • Arbeidskrav gjennomføres stort sett som vanlig. Ekstra arbeidskrav innføres noen steder som erstatning for undervisningsrelaterte eller praksisrelaterte oppgaver som utgår.

Det er individuelle variasjoner hvordan studiestedene løser sine utfordringer, så er du tvil – ta kontakt med ditt studiested. 
 

Hva betyr det for min praksis?

Alle studiesteder jobber hardt for å tilpasse både undervisning, eksamen og praksis med sikte på at alle studentene skal kunne sluttføre semesteret på best mulig måte. 

Noen steder er det full stopp i praksisgjennomføring, andre steder er det redusert praksisaktivitet. Alle studiesteder er innstilt på å gjøre tilpasninger slik at studieprogresjonen ikke blir berørt. F.eks. erstatte deler av praksis med erfaringsutveksling og ferdighetstrening, utvide praksistiden utover neste skoleår, la frivillig arbeid eller arbeid i helse-/sosialfeltet godkjennes som praksis.

Samtidig har regjeringen endret reglene for praksis. Endringene innebærer blant annet at:

  • Utdanningsinstitusjonene kan vedta midlertidige tiltak for å endre, flytte eller erstatte praksis
  • Det er en målsetting at studiene skal kunne gjennomføres på normert tid  
  • Studenter får godkjent utdanningen selv om praksis endres eller faller bort
  • Endringer i utdanningen skal ikke vises på vitnemålet

LES OGSÅ: FO frykter Korona-gjeld for studenter

Hva skjer med inntekten min i studietiden?

Regjeringen har foreslått en ordning der studenter kan øke gjelden sin i Lånekassen for å komme seg gjennom krisen. Det blir gitt adgang til å søke opp til 26.000 kr i ekstra lån gjennom lånekassen for å dekke tapte arbeidsinntekter. Opposisjonspartiene har fått gjennomslag for at 35% av dette lånet kan omgjøres til stipend.

FO mener dette er bedre enn det opprinnelige forslaget hvor all ekstra finansering til studenter ble gitt som lån. Likevel er det usolidarisk og urettferdig at studentene skal komme forgjeldet ut av krisen sammenlignet med andre grupper i samfunnet.

Siste nytt om regjeringens ordning til studentene

LO foreslår at dekt inntektstap skal deles ut som stipend. FO stiller seg bak dette og vil kjempe videre for studentens rettigheter.

Regjeringen har også utvidet søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen

Som student kan du i utgangspunktet ikke søke dagpenger fra NAV om du permitteres fra deltidsjobben, men det finnes noen unntak. Les mer om dagpenger og utdanning her.

Hvis du er syk i mer enn 2 uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, omgjort til sykestipend. Du kan maksimalt få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår. Les mer om sykestipend her.

LES OGSÅ: Spørsmål og svar om studenters rettigheter ved permittering fra en deltidsjobb

LES MER: Studentpakka: – For lite, for sent, for dårlig

Kontakt ditt studiested

Bekymrede studenter bes kontakte studiestedet sitt og/eller studentorganisasjonen dersom de har spørsmål eller er i tvil hva som gjelder på sitt studiested. 

Følg også FO på Facebook og FO-studentene på Facebook for å få med deg ferske oppdateringer om situasjonen. 

LES SAKEN I FONTENE: FO-Studentene: Ikke all praksis kan erstattes