Mimmi Kvisvik
Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik oppfordret kontrollutvalgene i kommunen til å sjekke hvordan rammevilkårene for de ansatte i deres barnevernstjeneste er. Foto: FO.

Tittelen på foredraget til Kvisvik var: "Politikerne står feigt i skyggen når barnevernet er skyteskive" (PDF, 2MB)

– Dere skvetter kanskje litt av overskriften?,spurte Kvisvik til humring i salen. 

– Den er hentet fra en kronikk i Aftenposten fra i fjor som jeg skrev sammen med professor Elisabeth Gording Stang. Den er selvfølgelig valgt for å provosere, men samtidig er det sånn veldig mange av våre medlemmer opplever det. Og det tenker jeg er verdt å tenke over: Hvorfor føler de det sånn? Skole og barnehage er noe dere politikere gjerne profilerer dere på, sant? Hvorfor ikke barnevern?, spurte Kvisvik og la til:

– Ønskesituasjonen er jo kommuner der politikerne går i front og jobber for at barnevernet både skal gi gode tjenester og være et godt sted å arbeide.

Deltakerne på fagkonferansen var representanter fra kontrollutvalg i en rekke av landets kommuner. Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen følger regelverket med alle sider ved kommunens virksomhet, deriblant barnevernet.

LES KRONIKKEN I AFTENPOSTEN: "Politikerne står feigt i skyggen når barnevernet er skyteskive"

– Spør ansatte i barnevernet om de har nok tid

Forbundslederen oppfordret hver enkelt til å finne ut hvordan det står til med barnevernet i deres kommune, og la vekt på at de ansatte er barnevernets viktigste ressurs.

– Hvor mange barn har hver ansatt ansvar for samtidig? Har de ansatte i kommunens barnevern tid til å gjøre en skikkelig jobb? Sliter barnevernstjenesten med å rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse? Dersom de gjør det - har dere vurdert å skru opp lønna til de ansatte?

Publikum
Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik skrøt av engasjementet til deltakerne på Forum for kontroll og tilsyns fagkonferanse som ble holdt tirsdag og onsdag denne uken. Foto: FO.

FO ønsker bemanningsnorm i barnevernet

FO organiserer flesteparten av de fagorganiserte i kommunalt barnevern. Kvisvik fortalte at FO kjenner til flere kommuner hvor ansatte i barnevernet har ansvaret for over 30 barn, noen opp mot 50 barn.

Kvisvik fortalte at FO anbefaler at den enkelte saksbehandler ikke skal ha ansvar for mer en 9-15 barn, en såkalt bemanningsnorm.

– Å innføre en bemanningsnorm er viktig for å beholde ansatte i kommunalt barnevern. En bemanningsnorm kan hindre turnover og slitasje på ansatte, og føre til at ansatte med verdifull kompetanse blir værende i jobben sin. Det er vedtatt bemanningsnorm for barnehager og lærernorm for skolen. Jeg kan ikke forstå hvorfor ikke man vil ha en bemanningsnorm i barneverntjenesten, sa Kvisvik.

I NIFU-rapporten om kompetanse i barneverntjenesten som er gjort på oppdrag fra Bufdir sier bare en av tre barnevernledere at de har nok saksbehandlere i sin tjeneste. Har kommunen mer enn 10.000 innbyggere er det bare 22% som opplever at de er godt nok bemannet med saksbehandlere.

– Dette bekrefter det vi fant i vår egen barnevernundersøkelse (2015), nemlig at mange ansatte i kommunalt barnevern ga uttrykk for frustrasjon over ikke å få gjort jobben sin så godt som en ønsker. Nesten 80% av svarene handlet om for lite tid, for stor arbeidsmengde eller manglende kapasitet til å gjøre en god jobb, sa Kvisvik.

Følg FO på Facebook!

Kontrollutvalgene engasjert i barnevernet

– Så sjansen er stor for at lederen i din barneverntjeneste opplever at hun, eventuelt han, har for få saksbehandlere til å løse oppgavene som må løses. Og sjansen er også stor for at det i akkurat din barneverntjeneste er ansatte som er kjempefrustrerte, slitne og lei seg for at de ikke får gjort jobben godt nok.

Tema for konferansen var i tillegg til barnevern, ny kommunelov og kampen mot arbeidslivskriminalitet. Kvisvik opplevde deltakerne som svært engasjerte, og hun var glad for den store interessen for nettopp barnevernet. 

Blant de andre innleggsholderne var blant annet Svein Harberg (H), første nestleder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite,  og seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Oppland.

Panelet
Forbundsleder Mimmi Kvisvik, oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon og seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Oppland svarte på spørsmål fra et engasjert publikum. Foto: FO.

LES OGSÅ: Program fagkonferanse Forum for kontroll og tilsyn