Landsmøte
LANDSMØTE: FOs høyeste organ og avholdes hvert fjerde år. På landsmøtet velges FOs ledelse og prinsipp- og handlingsprogram blir vedtatt.


INNKALLING TIL LANDSMØTE

i Fellesorganisasjonen (FO)
20.24. november 2019

Landsmøtet åpner 20. november kl. 10.00


I tråd med FOs vedtekter §5.1 innkalles det til landsmøte i FO 20.-24. november 2019. Landsmøtet avholdes på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Denne gangen har vi valgt å legge de profesjonsfaglige konferansene til åpningen av landsmøtet. Landsmøtet åpner derfor 20. november kl. 10.


Innsending av saker og saksbehandling

Medlemmer som ønsker å fremme forslag for landsmøtet, sender det til sin fylkesavdeling. For at forslaget skal kunne behandles på landsmøtet, må det ha alminnelig flertall i avdelingens høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene (representantskapet). Det samme gjelder for forslag fremmet av fylkesavdelingens styre.

Saker avdelingene ønsker behandlet på landsmøtet, sendes FOs arbeidsutvalg innen 31. mai  2019. Landsstyrets innstillinger til de innkomne sakene samt egne saker vil være tilgjengelig elekstronisk senest 15. oktober 2019. Sakspapirene vil også være senest tilgjengelig for medlemmene på fo.no fra samme dato. Medlemmer som ønsker å få tilsendt sakspapirer kan bestille dette fra FO sentralt etter 15. oktober 2019.

Representasjon

Landsmøtet består av 157 delegater, 12 studentdelegater, en delegat fra velferdsviterutvalget og landsstyrets medlemmer.

Ansattes representant i landsstyret møter med tale- og forslagsrett. FO-Studentenes representanter i landsstyret møter med tale- og forslagsrett. Ledere for yrkesetisk råd, kontrollkomite og valgkomite møter med talerett. Ledere for faggrupper kan møte med talerett.

Landsmøtets 157 fylkesavdelingsdelegater velges av fylkesavdelingenes representantskap. FO deles inn i 57 valgområder slik at hver seksjons medlemmer i hver fylkesavdeling utgjør ett valgområde. Kun seksjonsmedlemmene i det enkelte valgområdet har stemmerett ved valget
av delegater. Hvert valgområde tildeles en delegat uavhengig av medlemstall. De øvrige delegatene
fordeles prosentvis mellom valgområdene på bakgrunn av medlemstall pr. 01.04 samme år som landsmøtet holdes. Velferdsviterutvalget velger en fra utvalget som delegat til landsmøtet. FO-Studentene velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene, jfr.§ 3.1.
er representert.

Avdelingene og FO-studentene må sende inn sine valgte delegater innen 1. oktober 2019.

Landsmøtedelegatene må være à jour med medlemskontingenten. Fullmaktene
skal være underskrevet av to av fylkesavdelingsstyrets medlemmer. Studentdelegatenes
fullmakter skal være underskrevet av FO-Studentenes leder. Arbeidsutvalget oppnevner fullmaktskomité som gransker fullmaktene og legger fram sin innstilling for landsmøtet som gjør endelig vedtak om fullmaktenes godkjenning.

Medlemmer som ønsker å stille som delegat melder sitt kandidatur til sin avdeling.

Reise- og opphold

FO dekker reise- og oppholdsutgifter for innkalte landsmøtedeltakere. Det tas høyde for at alle delegater innkvarteres på enkeltrom. FO har eget opplegg for reisebestilling og opphold.

5.3 Dagsorden

1. Åpning
2. Innkallingens lovlighet
3. Konstituering
3.1 Valg av dirigenter
3.2 Valg av sekretærer
3.3 Valg av protokollkomité på 3 medlemmer
3.4 Valg av redaksjonskomitéer
4. Godkjenning av fullmakter
5. Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden
6. Beretninger
7. Regnskap
8. Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret
9. Prinsipprogram
10. Økonomi
a. Økonomiske prioriteringer for perioden.
b. Fastsetting av kontingent
11. Valg av:
11.1 Arbeidsutvalg: forbundsleder, nestleder og tre AU-medlemmer med ansvar
for å lede profesjonsråd. Alle velges ved særskilte valg.
11.2 Landsstyrets fylkesavdelingsrepresentanter: En representant og to
vararepresentanter fra hver fylkesavdeling, en fra hver seksjon. Valgkomiteen
avgir sin innstilling på bakgrunn av prioritert innstilling fra fylkesavdelingenes
representantskapsmøte. Ved valg av faste fylkesavdelingsrepresentanter skal det
sikres at ingen profesjon har flertall alene.
11.3 Leder og to medlemmer til kontrollkomité.
11.4 Valg av valgkomité: leder og seks medlemmer. Alle seksjonene skal være
representert, og ingen seksjon skal ha flertall alene. Hver profesjon har to
vararepresentanter, 1. og 2. vara. Leder i valgkomiteen skal ha to vararepresentanter,
1. og 2. vara, som velges blant valgkomiteens medlemmer.
11.5 Yrkesetisk råd.
11.6 Andre tillitsvalgte.
11.7 Representanter med vararepresentanter til LOs representantskap.
11.8 Representanter med vararepresentanter til LOs kongress.

Saker som ikke er satt opp på dagsordenen, kan ikke avgjøres av landsmøtet.
Landsmøtet kan likevel med 2/3 flertall vedta å behandle forslag til utadrettede uttalelser. I hvilket omfang og på hvilken måte, vedtas av landsmøtet under sak 5.


Lykke til med landsmøteforberedelsene og
velkommen til landsmøte!

Oslo, 11.12.2018

Mimmi Kvisvik, forbundsleder