Marit Isaksen
KRITISK: Profesjonsrådsleder Marit Selfors Isaksen


13. desember 2019 kom det regjeringsnedsatte Opplæringsutvalget med sine anbefalinger til ny opplæringslov. I høringssvaret skriver FO at de er usikre på om flere av tiltakene treffer mål.

LES MER: FOs høringssvar til ny opplæringslov (NOU 2019:23)

– FO er i likhet med andre opptatt av at skolen må bli et best mulig sted for alle, men vi er usikre på om utvalgets forslag svarer godt nok på dagens utfordringer, sier Marit Selfors Isaksen, medlem av Arbeidsutvalget og leder av FOs profesjonsråd for vernepleiere. 

Utvalget foreslår blant annet at universell opplæring, forsterket innsats og individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven. Tilpasset opplæring erstattes av universell opplæring. Intensiv opplæring blir forsterket innsats og utvides til å gjelde all opplæring og alle trinn. Dagens spesialundervisnung deles i tre rettigheter og videreføres som rett til individuelt tilrettelagt opplæring.

Kommunenes handlingsrom svekker elevenes rettsvern

Lovforslaget legger opp til større handlingsrom for kommunene. Isaksen er usikre på om lovregulering bidrar til en bedre skole.

– Vi er bekymret for at kommunens økte handlingsrom bidrar til å svekke elevenes rettsvern, noe som særlig vil ramme de svakeste elevene. Vår erfaring er at oppgaver som ikke er lovpålagte er lettere å fjerne når kommunene skal spare penger. For eksempel flere miljøterapeuter i skolen, sier hun.

Utvalget foreslår at «I vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring, kan det gjerast unntak frå kompetansekrava dersom det vil gi eleven betre opplæring. Slike unntak kan berre gjerast for personar med universitets- eller høgskoleutdanning som gjer det særleg eigna til å vareta behova til eleven».

– Her mener vi at særlig vernepleierens kompetanse er relevant i skolen. Vi forutsetter at de som ansattes under denne paragrafen får samme mulighet til for- og etterarbeid som lærerne. Vernepleiere trenger også tid til forberedelse. Da kan ikke all tiden bindes opp til individuelloppfølging av elever, sier Isaksen.

Økt fokus på skolemiljø

I høringssvaret skriver FO om viktigheten av et god skolemiljø og hvordan skolene kan oppnå dette.

– Vi vektlegger sterkere fokus på skolemiljø og tydeligere krav om å ansette barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i grunn- og videregående skole, sier Isaksen.

Forbundet er fornøyd med at tvang overfor elever blir lovregulert i opplæringsloven. Isaksen tror de nye reglene vil komme elevene til gode.

– Hvis forslaget går igjennom blir tvang og makt mot elever lovregulert. Det bør også stilles krav til forebygging og at minst mulig inngripende tiltak benyttes. I tillegg må all tvangsbruk dokumenteres. De ansatte trenger kompetanse om tilrettelegging, faktorer som gir utfordrende atferd og skånsom håndtering av utfordrende atferd, sier hun.

Skolehelsetjenesten

– Skolehelsetjenesten må styrkes ved å ansette rådgivere med sosialpedagogisk, sosial- og helsefaglig kompetanse. Dette kan være barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Det må også etableres egen helse- og sosialtjeneste på alle skoler, avslutter Isaksen.