Integreringsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk,» inneholder 69 ulike forslag som, ifølge regjeringen, skal bidra til en mer effektiv integreringspolitikk. Den retter seg i hovedsak mot mennesker i de første fluktårene, og fokuserer primært på perioden etter at oppholdstillatelse i Norge er innvilget.

 En effektiv integreringspolitikk er ikke ensbetydende med en god integreringspolitikk

Regjeringen påpeker viktigheten av å stille krav til flyktninger, og at de som innfrir kravene skal belønnes. Dette skal blant annet gjøres gjennom å opprette 4-5 «supermottak» for de som er spesielt motivert for å gjøre en ekstra innsats. Innsatsen skal igjen gi en raskere inngang til samfunnsdeltakelse og arbeidsmarkedet. Regjeringen foreslår også bonusordninger for hvert mål asylsøkerne når i disse mottakene.

Mimmi Kvisvik
(- En effektiv integreringspolitikk er ikke ensbetydende med en god integreringspolitikk, påpeker FO-leder Mimmi Kvisvik)

- En effektiv integreringspolitikk er ikke ensbetydende med en god integreringspolitikk, påpeker Kvisvik. - På meg virker det som om ministeren er mest opptatt av å hjelpe og premiere de som har de beste forutsetninger til å komme inn i utdanning og arbeid, og ikke tar innover seg at mange flyktninger har store og komplekse utfordringer. Det er ikke bestandig mangel på motivasjon som hindrer integrering, forklarer Kvisvik. - En del av innstramningsforslagene er jeg også redd særlig vil ramme og straffe flyktninger som mangler de forutsetningene som skal til for å kunne gjennomføre et opphold på et «supermottak». Ikke minst rammer flere av forslagene kvinner, påpeker hun.

Redusert bevilgning til mottak

Integreringsmeldingen slår også fast det FO lenge har hevdet, at lange opphold i mottak, med uklar asylsituasjon og uten målrettede aktiviteter, er svært uheldig.

 - Selv om antall flyktninger har gått ned, og også forhåpentligvis saksbehandlingstiden for behandling av asylsøknad, vil mange fortsatt oppholde seg en lang periode på mottak med uavklart asylsituasjon. Det er derfor viktig at kvaliteten på mottak blir bedre, påpeker Kvisvik. Hun viser til at mange mottak er underbemannet, mangler kvalifiserte fagfolk og har lite tilbud til både barn og voksne. - I den sammenhengen er FO bekymret over at regjeringen i revidert statsbudsjett, reduserer bevilgningen til mottak med 800 millioner kroner, avslutter hun.

Les integreringsmeldingen her

Les regjeringens reviderte nasjonalbudsjett 2016 og tilhørende pressemeldinger her

Les FOs medlemsblad Fontenes sak om innvandring og integrering her