NAV


FO er invitert til kontrollhøring på Stortinget om NAV-skandalen 9. januar. Fra FO vil AU-medlemmene Marit Isaken og Hanne Glemmestad stille.

Se også: Invitasjon til kontrollhøring vedr. sak om redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 (PDF, 83KB)

Fire spørsmål

Komiteen vil særlig ha innspill fra FO angående fire spørsmål:

  • Hva som er årsakene til og hvem som har ansvaret for feil fortolkning og praktisering av EUs trygdeforordning
  • Når og hvordan fikk arbeids- og sosialministeren første gang kunnskap om feilen?
  • Hvordan ble feilen fulgt opp av departementet?
  • Hva er status for oppfølgning av dem som urettmessig har blitt rammet av feilpraktiseringen?

Listen er ikke uttømmende.

Slik er FOs foreløpige innspill

FO starter arbeidet med formulering av svar 6. januar, men vi ser for oss at FOs høringsinnspill særlig vil ta utgangspunkt i det følgende:

  • Overdreven målstyring og at beslutningstagere er langt fra brukerne er en viktig årsak til skandalen.
  • Vi trenger en tillitsbasert styringsreform. Avgjørelsene i enkeltsaker må flyttes nærmere den enkelte saksbehandler. Av dette følger at den enkelte saksbehandler må ha den riktige kompetansen.
  • Vi vil peke på viktigheten av å finne ut av hvorfor direktoratet og departementet ikke ble klar over skandalen mye tidligere, når vi vet at saksbehandlere over hele landet reagerte på regelpraktiseringen.
  • Vi vil peke på viktigheten av godt samarbeid i medbestemmelsesapparatene, preget av tillit mellom partene. Arbeidstakerne har høy kompetanse og stor faglig integritet, og kan komme kvalifiserte innspill om virksomhetens drift basert på kunnskap og erfaring med etatens daglige virke. Velfungerende medbestemmelsesapparater er en uvurderlig kilde til informasjon om virkeligheten etaten befinner seg i. Beslutningsgrunnlaget må komme fra denne virkelighetsforståelsen, ikke fra måltall fastsatt i de øvre sjikt i etaten.

FO inviterer alle fylkesavdelinger, medlemmer og tillitsvalgte i statlig og kommunalt NAV til å gi innspill til punktene over eller andre momenter dere mener vi bør ta opp i høringen.

Send dine innspill til haavard@fo.no innen 6. januar kl. 09:00.

Høringen streames her.

Opptak av FOs innspill vil også publiseres på fo.no etter høringen.