FO-nestleder Marianne Solberg i paneldebatt. Foto.
DEBATT: Edith Gjevjon (Lovisenberg diagonale høyskole), Nina Sandberg (utdannings-og forskningskomiteen) og Marianne Solberg (FO-nestleder) diskuterte rammebetingelser.

I forbindelse med kampanjen "LO for alle" ønsker LO å sette fokus på temaer som opptar potensielle medlemmer og medlemmer med høyere utdanning.

NOKUT har satt i gang et prosjekt som de kaller «Operasjon praksis» På møte presenterte Ingvild Andersen Helseth en ny rapport som oppsummerer ulike utfordringer og muligheter i dagens praksisordninger. Tema ble debattert av både FO, Fagforbundet, Utdannings - og forskningskomiteen fra Stortinget, og Lovisenberg diagonale høyskole. FOs nestleder Marianne Solberg løftet fram både ulike utfordringer og mulige løsninger.

Rapporten fra NOKUT viser at flere høyskoler og universitet bruker praksis som læringsform for å sikre arbeidslivsrelevans, men alle klarer ikke å ivareta kvaliteten som studentene fortjener. 

Studentene sier selv i spørreundersøkelser at de opplever det som flaks eller uflaks om det blir en god eller dårlig praksisplass, altså et praksislotteri. 

– Praksis er for viktig til at det skal bli overlatt til tilfeldigheter, sa FO-nestleder Marianne Solberg om funnene i rapporten. FOs utdanninger har som hovedmål å utdanne studenter til et praktisk yrke. Praksis er en læringsarena der studentene løser arbeidsoppgaver, samarbeider med kolleger, får erfaringer fra feltet og tilegnet seg ny kunnskap.
 

Aktuelle utfordringer: kapasitet, penger og veilederkompetanse

FO-nestleder Solberg pekte på flere viktige tiltak som kan bedre dagens situasjon under paneldebatten om rapporten. 

– Vi kan lovpålegge helse- og sosialtjenestene å ta imot studenter i tråd med «sørge-for-ansvaret» som spesialisthelsetjenesten har. Dette vil stimulere til praksisstedene til å innarbeide systemer som gir en god mottagelse, veiledning og oppfølging fra år til år, sa Solberg.

–  Øk bevilgningene. Da kan virksomhetene øke bemanningen og kapasiteten til å ta imot studentene. Man må ta inn over seg at det er krevende for tjenester og utdanningsinstitusjoner å ha praksisplasser. Gode praksisnære profesjonsutdanninger koster penger. Vi må ha en gjennomgang av finanseringen. I dag mangler man tid og incentiver hos tjenestene og utdanningsinstitusjonene. 

– Styrk veiledernes rolle. Det handler om å legge til rette for at det blir mulig for flere å ta veilederutdanning. Her er fleksibilitet fra utdanningsinstitusjonene og prioritering fra arbeidsgiver meget viktig, sa Solberg. 

– På samme tid må vi også sikre at veilederen har samme profesjonsbakgrunn som studentene utdanner seg til. Dette er viktig for å bygge profesjonsidentitet og sikre dybdekunnskap.

Det er ikke én enkelt årsak til at kvaliteten varierer, men det er en rekke forhold som påvirker. Det er viktig og ikke svartmale situasjonen for det finnes også gode praksisplasser der ute, avrundet FO-nestlederen.

LES NOKUT-RAPPORTEN: Operasjon praksis 2018-2020