Kommunal- og moderniseringsdepartementet la nettopp fram tre proposisjoner som er avgjørende for framtidig kommune- og regionstruktur og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene.

Proposisjonene omhandler:

FO vil i sine innspill konsentrere seg spesielt om velferdsområdet, hvor følgende områder er løftet fram:

  • Det boligsosiale området – tilskudd til boligetablering og boligtilpasning. Foreslås fra 1.1.2020.
  • Tannhelsetjenesten. Foreslås fra 1.1.2020.
  • Barnevernsreform. Det tas sikte på ikrafttredelse tidligst i 2020. Egen proposisjon fra Barne- og likestillingsdepartementet.
  • Forsøk distriktspsykiatriske sentre (DPS).
  • Forsøk varig tilrettelagt arbeid (VTA).
  • Hjelpemidler. Under utredning.
  • Finansieringsansvar pasienttransport. Under utredning