Mimmi Kvisvik 

FO-leder Mimmi Kvisvik er optimistisk ved oppstart av KS-forhandlingene.

Foran kommuneoppgjøret sier Kvisvik at man må legge frontfaget til grunn, og forholde seg til en ramme på 2,8 prosent.

– Men dette må ikke være til hinder for å løfte grupper som har blitt hengende etter, påpeker Kvisvik.

Også i Oslo kommune er likelønn og kompetanse prioritert i forhandlingene. - I tillegg må pensjonsspørsmålet avklares i Oslo kommune, sier FOs forhandlingsleder i Oslo kommune, Tore Kristiansen.

Krever likelønnsløft 

Kvinners andel av menns lønn har steget de siste årene, men utviklingen går sakte. – Det er ingen rettferdighet i at kvinner skal tjene mindre enn menn. Vi forventer at det tas grep for at lønnsforskjellene utjevnes, sier Kvisvik. I kommunene er rundt to tredjedeler av de ansatte kvinner.

– Vårt krav er at alle skal få en reell styrket kjøpekraft. Vi forventer også heving av ubekvemstilleggene.

Krever at kompetanse gir uttelling

– Det er ellers viktig å sørge for at man får uttelling for kompetanse, uttelling for lederansvar, samt at man legger til rette for faglig refleksjon, kompetansedeling, veiledning og kompetansehevende tiltak, sier Kvisvik. – Vi er fornøyde med at dette er en del av LO Kommunes krav, fortsetter hun. 

Ny offentlig tjenestepensjon

3. mars ble det oppnådd enighet om ny offentlig tjenestepensjon mellom partene. Dette forslaget skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Både ny folketrygd og ny offentlig tjenestepensjon baserer seg på prinsippet om at målet må være at flest mulig jobber lengst mulig. LO Kommune har i denne sammenhengen påpekt at det er et felles ansvar å legge til rette for dette. 

– For å holde folk i jobb er det nødvendig med tilrettelegging og gode arbeidsvilkår, sier Kvisvik.

FO-leder Kvisvik og rådgiver Helga Melsom

FO-leder Kvisvik og rådgiver Helga Melsom representerte FO ved overlevering av kravene 11.04.

Kommunalt barnevern en del av kravene 

LO Kommune krever at det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal kartlegge praksis når det gjelder gjennomføring av lovpålagte oppgaver utenfor normal arbeidstid i barnevernet, herunder bruk av fleksible arbeidstidsordninger, reisetid, overtid og beredskapsvakt. På bakgrunn av kartleggingen skal utvalget utarbeide forslag til hvordan lovpålagte oppgaver utenfor normal arbeidstid skal beregnes og godtgjøres. 

– Dette har vært viktig for FO å få med i kravene, understreker Mimmi Kvisvik.

Vårt mål er å komme til enighet

Forhandlingsfristen er mandag 30. april. Hvis partene ikke blir enige innen den tid blir det mekling, og mulighet for streik. Kvisvik har tro på at man vil komme til enighet. 

– Nå skal det forhandles, og målet er selvsagt at vi skal komme i mål med forhandlinger. Streik er alltid plan B, sier Mimmi Kvisvik.

Neste krav leveres 18. april. – Da vil LO Kommune konkretisere kravene sine, avslutter Kvisvik.

 

Les mer i Fontene

Les LO Kommunes krav her

Les KS’ tilbud her

 

 

Under følger pressemeldingen fra LO Kommune:

LO Kommune krever økt kjøpekraft, likelønnstiltak og uttelling for kompetanse

LO Kommune krever et generelt kronetillegg til alle medlemmene sine i kommunene. Forhandlingssammenslutningen krever at oppgjøret innrettes slik at alle får økt kjøpekraft, og at de lavest lønte tilgodeses spesielt.  

- Over noen år har enkelte yrkesgrupper hatt en lønnsutvikling som er mye høyere enn resten. Det kan ikke fortsette, sier Mette Nord, leder av LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

- Alle ansatte i kommunene gjør en verdifull jobb og må få en reell lønnsutvikling. Det er ikke bra for samfunnet at det blir for store forskjeller, og de sentrale lønnsoppgjørene, sammen med skattesystemet, er de viktigste verktøyene for å bremse forskjellsutviklingen, sier Nord.

LO Kommune peker på at kvinneandelen i kommunene er høy og utgjør over 75 prosent av årsverkene. Ferske tall viser at kvinners lønn som andel av menns lønn har steget gradvis de siste åra, men utviklingen går for sakte. I tillegg er det en viss grad av ulikelønn mellom kvinner og menn med samme utdanningsnivå. LO Kommune krever at dette må utjevnes. 

LO Kommune fører en tariffpolitikk som skal sikre en rettferdig lønn i samsvar med arbeidsoppgaver, utdanning og kompetanse. Dette gjenspeiles i profilen som ligger til grunn for de økonomiske kravene sentralt og lokalt.

-        Arbeidslivet har skrevet under på en nasjonal kompetansepolitisk strategi som innebærer å satse på et kompetanseløft, sier Mette Nord. Kommunene har et ansvar for å sikre at arbeidstakerne har den kompetansen som er i samsvar med behovet. LO Kommune vil derfor fremme konkrete krav knytta til uttelling for kompetanse. 

Noen av LO Kommunes krav

§  Et generelt tillegg til alle ansatte

§  Garantilønn og lavest utregnet årslønn heves med minimum det generelle tillegget

§  Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

§  Heving av ubekvemstilleggene

§  Uttelling for kompetanse

§  Tiltak for å øke andelen heltidsansatte