Flertallet ønsker nå også styrket bemanning og styrket barnefaglig kompetanse i mottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. - Dette er helt i tråd med hva FO har krevd, påpeker Kvisvik.

I tillegg er FO positiv til en styrking av aktivitetstilbudene for barn i mottak, og en utvidet ordning med gratis kjernetid i barnehager til også å gjelde 3-åringer. Utvidede forsøk med gratis deltidsplass i SFO i Drammen, Stavanger og Trondheim og flere i Oslo, samt styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom, er også av de positive sidene ved budsjettforliket.

Da det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen ble lagt fram i oktober, etterlyste FO en styrking av det kommunale barnevernet utover det som lå i budsjettet. Flertallspartiene viser vilje til å styrke det kommunale barnevernet og rekrutteringen av fosterhjem. - Men, fortsatt er denne satsingen for svak, framholder FO-lederen.

Hun understreker det positive i at kuttene i bistandsbudsjettet er redusert betraktelig. Overordnet vil likevel statsbudsjettet for 2016 fortsatt bære preg av en usosial profil der det gis mest, for eksempel i form av skattelette, til de som har mest fra før.