Mimmi + AP

Ap har satt ned et oppvekstutvalg som skal utarbeide en helhetlig og god oppvekstpolitikk, fra barn blir født til de blir voksne. Aps ambisjon er at alle barn skal ha en barndom som gir et godt utgangspunkt i livet. FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik er LOs representant i utvalget og et av medlemmene som skal gi råd til AP i dette arbeidet.

Utvalget hadde møte 4. september hvor tema var forebygging og tidig innsats. I dette møtet vektla Kvisvik betydningen av å satse på tverrfaglighet i skolen.

Lærerens kompetanse har stor betydning for elevenes læringsutbytte, og faglig sterke lærere er nødvendig for å styrke «grunnmuren» i skolen. Det er imidlertid flere faktorer som er av betydning for elevers læringsutbytte. Det trengs derfor også andre tiltak enn bare å styrke lærerens kompetanse framhevet hun i sitt innlegg.

Miljøterapeuter og miljøarbeidere kan forbygge mobbing

‒ Tidlig innsats må derfor handle om mer enn bare å styrke skolefag. Skal man lykkes med å bedre et skolemiljø i retning av mindre mobbing og bedre psykososial hverdag for alle elever, må noen med rett kompetanse og nok tid jobbe i miljøet. FO mener derfor at tverrfaglighet og flere yrkesgrupper inn i skolen er et virkemiddel for å bedre det psykososiale skolemiljøet.

Neste møte i utvalget er 24. september hvor tema er barnevern. Som LOs representant ønsker Mimmi innspill fra både de andre forbundene og fra FOs medlemmer i utvalgsarbeidet.

Her er utvalgets sammensetning og mandat.