Mimmi Kvisvik

Kjære Linda Hofstad Helleland!

Nylig lanserte du fem initiativer for et mer likestilt arbeidsliv. Der er du opptatt av holdningsendringer, kvinnelige rollemodeller og at menn må ta likestillingskampen. Alt dette er viktig. Men historien har vist oss at de virkelige samfunnsendringene krever politiske og strukturelle grep.

Som fagforeninger har vi lenge vært pådrivere for et likestilt arbeidsliv. Derfor ønsker vi å invitere ministeren til å samarbeid om å bedre likestillingen. Da må vi starte med det vi vet virker. Her er tre konkrete forslag;

1. Reverser endringene i arbeidsmiljøloven. En nylig fremlagt rapport fra Institutt for samfunnsforskning avdekker at mer midlertidighet gir mer utrygge jobber. Forskning viser også at en usikker tilknytning til arbeidslivet gjør det vanskeligere for sårbare grupper å ta opp brudd på rettigheter eller andre forhold i arbeidsmiljøet. Midlertidighet er med på å opprettholde diskriminerende strukturer i samfunnet. Unge arbeidstakere er mest utsatt for de uheldige konsekvensene av midlertidighet. Dette kan igjen gjøre det vanskelig å etablere seg og stifte familie. Reversering av endringene i arbeidsmiljøloven er helt nødvendig for å sikre både likestilling og trygghet for alle.

2. Pålegg arbeidsgiver å jobbe med likestilling. Før din regjering kom på banen, hadde alle bedrifter plikt til å rapportere. Etter lovendringene som dere har gjennomført, er det nå kun 1,7 prosent av de private bedriftene som har en slik rapporteringsplikt. Et av initiativene dine er å jobbe for å endre holdninger hos arbeidsgivere og ha trykk på arbeidet med å få flere kvinnelige ledere og rollemodeller. Dette handler mer om bevisstgjøring enn handling. Her har du mulighet til å handle; Pålegg flere arbeidsgivere å rapportere hvordan de sikrer likestilling på sin arbeidsplass. Som kjent kommer ikke likestilling av seg selv.

3. Styrk innsatsen mot seksuell trakassering på arbeidsplassen. Ditt femte initiativ handler om å ta et oppgjør med seksuell trakassering i arbeidslivet. Dette er flott, men lite konkret. Her er to måter dette kan gjøres på:

1. Sikre at klager kan behandles av Diskrimineringsnemnda, slik at den enkelte slipper å gå til sivil rettsak.

2. Sørge for at arbeid mot seksuell trakassering er en del av det systematiske HMS-arbeidet, og sikre dette gjennom arbeidsmiljøloven.

Å sette likestilling på dagsorden fører ikke nødvendigvis til endring i seg selv. Dette er grep som raskt kan tas tak i. På kvinnedagen vil vi invitere ministeren til handling.

Les innlegget i Dagsavisen her.