Illustrasjonsfoto
Gi dine innspill til nye retningslinjer for vernepleierutdanningen innen 5. januar neste år. Foto:Gettyimages.

Programgruppen for vernepleierutdanningen består av representanter fra utdanningssektoren, KS, Spekter, Arbeids – og  velferdsdirektoratet samt en student. De ber FOs medlemmer om å gi tilbakemelding og innspill på deres foreløpige utkast til nytt formål i nye nasjonale retningslinjer for vernepleierutdanningen.

Gruppen ønsker innspill helst innen 5. januar og ber om at disse sendes her.
 

Utkast til formål
Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig utdanning. Utdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester med vekt på forebygging, tilrettelegging og miljøterapeutisk arbeid. 

Kandidaten har høy etisk bevissthet, kjennskap til normative problemstillinger og er behovs- og brukerorienterte. Videre kjennetegnes kandidaten av kritisk tenkning, problemløsning og innovasjon. Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, observasjons- og kartleggingsferdigheter, målrettet og systematisk arbeid kjennetegner kandidaten.

Utdanningen kvalifiserer særskilt for å bistå mennesker med utviklingshemming, andre kognitive funksjonsnedsettelser og/eller sammensatte bistandsbehov i habilitering og rehabilitering. Kandidatene skal i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører fremme inkludering, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet.

Profesjonsutøvelsen tar utgangspunkt i kunnskaper om individuelle funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemming og er i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale regelverk og føringer på området. 


Fullført studium gir graden bachelor i vernepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som vernepleier i henhold til lov om helsepersonell.