BEKYMRET: Forbundsleder Mimmi Kvisvik er bekymret for økte forskjeller som følge av usosiale kutt i statsbudsjettet. 
BEKYMRET: Forbundsleder Mimmi Kvisvik er bekymret for økte forskjeller som følge av usosiale kutt i statsbudsjettet.


– Statsbudsjettet viderefører tiltak som gir større forskjeller, sier en bekymret FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Regjeringen la mandag 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Dette vil etter all sannsynlighet bli vedtatt, da regjeringen etter utvidelsen med Krf har sikret flertall på Stortinget. Likevel er det flere utviklingstrekk som bekymrer FO. 


Ikke omfordelende nok og for lite til kommunene

– Skatte- og trygdesystemet må være omfordelende og motvirke økte forskjeller. En skattefinansiert velferdsstat og universelle velferdsordninger er avgjørende for at alle skal ha samme muligheter til å delta, påpeker FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Kommunene har ansvar for kritiske velferdstjenester som barnevern, rus, psykisk helse og tjenester til personer med utviklingshemming. Til tross for at det legges opp til en liten økning i frie inntekter til kommunene, er dette langtfra nok til å utjevne sosiale forskjeller og styrke tjenestene, mener FO.

– Det er flere positive enkeltsatsinger, men dette er ikke tilstrekkelig for å sikre de nødvendige velferdstjenestene kommunen har ansvar for, påpeker Kvisvik. 

Kvisvik poengterer at kommunene de siste årene har fått flere oppgaver, blant annet som følge av samhandlingsreformen, uten at de tilstrekkelige midlene har fulgt med dette. 

– Og når midlene ikke øremerkes er det umulig for regjeringen å sikre seg at kommunene bruker midlene der de faktisk trengs, sier hun.


Ingen nye stillinger til barnevernet

Det foreslås ingen øremerkede nye stillinger i kommunalt barnevern, til tross for at både ansatte, brukere og fagmiljø i lengre tid har påpekt det prekære behovet for flere ansatte. Det blir altså opp til hver enkelt kommune om man vil få en satsing på barnevernet eller ei. 

– Dette er en ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, vi trenger en systematisk opptrappingsplan for bemanning, kompetanse og tiltaksutvikling i kommunalt barnevern, kommenterer Kvisvik.

FO-lederen vil samtidig rose regjeringen for satsing på det statlige institusjonsbarnevernet, tak på foreldrebetaling i SFO og økning av barnetrygden. Men for at dette skal ha positiv effekt for de aller dårligst økonomisk stilte familiene, må imidlertid barnetrygden holdes utenom ved inntekstberegning når man utmåler sosialhjelp.


Kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP)

Endringene i AAP som ble iverksatt i 2018 har ført til at mange har fått stans i ytelsen uten at de har fullført påbegynte tiltak, er friskmeldt eller ferdig avklart. Dette har rammet mange enkeltpersoner hardt økonomisk. I tillegg fører endringene til en økt belastning på kommunens sosialbudsjett, uten at dette reflekteres i overføringene til kommunene. 

– Regjeringen overlater igjen problemene til en allerede hardt prøvet kommuneøkonomi, påpeker FO-leder Kvisvik.

Fellesorganisasjonen (FO) er spesielt bekymret for de nye kuttene i AAP til unge under 25 år. Inntekten til denne gruppen foreslås kuttet fra kr. 198.000,- til kr. 130.000,-. Regjeringen argumenterer med at kuttene skal finansiere økt oppfølging av de unge AAP-mottakerne. 

– Er det virkelig de unge selv som skal finansiere den oppfølgingen de faktisk har råd til? spør Mimmi Kvisvik. Hun presiserer videre at å ta fra folk livsgrunnlaget ikke bidrar til at flere blir friskere. 

– For oss er det spesielt uforståelig at et parti som Krf kan stille seg bak en slik endring, og vi håper derfor forslaget blir nedstemt i Stortinget, sier Kvisvik.
 

Noen positive forslag

Til tross for et overordnet usosialt budsjett, er det enkelte poster verdt å merke seg; 
TV BRA får finansiering. TV BRA, som er den eneste kanalen for og av personer med utviklingshemming, får et tilskudd på 1,5 millioner.

– Selv om dette er under 25% av summen de søkte om, så er det bra at regjeringen vil styrke kanaltilbudet til personer med utviklingshemning. Dette er et viktig rettighetsarbeid. Gjennom sakene og programmene TV BRA lager blir de sett, hørt og forstått fra sine perspektiver, sier Kvisvik. 


Forsøk med heroinassistert behandling

FO er opptatt av at midler til ruspasienter i statsbudsjettet skal gå til de beste tiltakene – Det er svært viktig at tiltaket med 13,1 millioner til forsøk med heroinassistert behandling evalueres grundig gjennom hele det femårige prosjektet, sier Kvisvik. Hun påpeker at disse pasientene vil være noen av de som har størst behov for helhetlig hjelp og da er det svært viktig at klinikkene bemannes med sosialfaglig personell.

Kommunalt rusarbeid: Regjeringen styrker opptrappingsplan for rus med 150 millioner for 2020

– Dette er likevel mindre enn det som må til for å nå målet om en satsning på 2,4 milliarder. Det er fremdeles mange utfordringer som må løses, og FO hadde sett frem til at løftet skulle gjennomføres, sier Kvisvik.


Midler må følge med tiltak

I tillegg påpeker FO at sosionomutdanningen må styrkes, fagforeningsfradraget må økes og at regjeringen må sørge for at Arbeidstilsynet får midler til å fortsette arbeidet mot vold, trusler og trakassering i arbeidslivet. 

– Det er flott at regjeringen viser til FO/FAFO-rapporten om vold og trusler, samt ILO-konvensjonen om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet som ble vedtatt av ILO i juni 2019, men dessverre ser vi ikke i budsjettet hvordan målene der skal nås, sier FO-leder Kvisvik.
 
Les hele uttalelsen fra FOs landsstyre her
Les kommentarer i Fontene