Mange barn opplever utenforskap i Norge. Foto.
UTENFORSKAP: FNs anbefaler Norge å legge til rette for flere trygge, åpne og tilgjengelige fellesarenaer for barn og unge.


Fredag morgen arrangerte Forum for barnkonvensjonen (FFB) et åpent frokostseminar om oppfølging av anbefalinger fra FNs barnekomite.

FFB består av rundt 50 organisasjoner som er blitt en arena for å sikre oppfølging av FNs barnekonvensjon, og FO er et av medlemmene.

I forbindelse med rapporteringen til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité for barns rettigheter, har forumet gitt nødvendig supplerende informasjon. Dette har vært et viktig satsningsområde den siste tiden.

FNs barnekonvensjon artikkel 31 sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra, men her bryter Norge sine forpliktelser. Dette ble lagt frem i flere innleggene fra organisajonene under morgenseminaret fredag.
 

Fattigdom er et tabu

Kirkens bymisjon pekte på at mer enn 100 000 barn vokser i dag opp lavinntektsfamilier i dag. Deres undersøkelser viser at barnefattigdommen øker, og den får gjennomgripende konsekvenser for barna. 

Barn tar på seg et stort omsorgsansvar og bruker tid og krefter på skjule for omverden at deres familie har dårlig råd. Flere sier synes at det er vanskelig å være åpen om dette ovenfor hjelpeapperat og andre.
 

Lavterskel tilbud

Sportklubben Sterling gir et tilbud til unge i en bydel der mange piler peker i feil retning.

Sterling holder til Tøyen i Oslo, og lederen, Mohamed Fariss, snakket om flere utfordringer, men også om løsninger i møte ungdom fra ressurssvake familier. 

Mohammed Farris løftet frem at ungdomstilbudet må fange opp alle uansett økonomisk bakgrunn, språkunnskap eller sosial bagasje. Det handler om å bygge et felleskap gjennom å gi ungdom eierskap i egne aktviteter. 

– Og ofte handler det også om bygge ned fordommer, hos foreldrene som ikke kjenner til norske fritidsaktiviter, fortalte Farriss. Dette er særlig viktig for at for eksempel minoritetsjenter skal få lov å delta på fotballaktiviteter og spille kamper. 

Det handler om at vi må bruke mye tid på å bygge tillit og relasjoner. Politikerene må satse på aktiviteter som gir barn og unge fra ressurssvake familier en sjanse til å delta, sa Fariss. 
 

Universell utformet

Norges handicapforbunds ungdom ( NHFU) løftet frem forhold som gjør at barn og ungdom med funksjonshemming faller utenfor samfunnet. 

  •  80 % av skolene ikke er universelt utformet
  • 1 av 3 kommuner har ikke universell utformete møteplasser for barn og unge
  • 50% får ikke relevant undervisning / plasseres på spesialskole 

Dette frarøver barn å kunne delta på linje med jevnalderene og bryter med FNs barnekonvensjon artikkel 31. Andre organiasjoner løftet også frem forhold som hindrer barn å få oppfylt sine rettigheter.

Politiske prioriteringer

FN anbefaler Norge å gi barn med begrensete økonomiske midler, barn med nedsatt funksjonsevne, barn med minoritetsbakgrunn og barn isolert fra storsamfunn bedre tilgang til trygge, tilgjengelige og inkluderende rom for lek og rekreasjonsaktiviteter. 

Fritidserklæringen som regjeringen har initiert, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Likevel er det mange barn som blir ekskludert fra fellesskapet på fritidsarenaen og som møter på barrierer når de ønsker å delta. 

Det må tiltak og politiske prioriteringer på plass for at Norge skal få oppfylt FNs anbefalinger. Vi må følge opp myndighetene og de må ta dette på alvor. Det var konklusjonen på slutten av seminaret.