Avtrykk av hender på en vegg
URETT: FO frykter for rettsikkerheten til personer med utviklingshemming. Foto: Unsplash

— Dette er svært nedslående dokumentasjon nok en gang, sier nestleder i Fellesorganisasjonen (FO), Marianne Solberg.

Men tallene fra LDO overrasker dessverre ikke: — Enda en gang får vi nedslående dokumentasjon på hvor dårlig rettsikkerhet utviklingshemmede har, og for hvor lite ansattes kompetanse verdsettes i tjenestene. 

— Hvor lenge må vi vente på bedring av rettsikkerhet for utviklingshemmede? Forholdene må forbedres, Solberg.
 

Godkjente alle tvangsvedtak

Rapporten fra LDO viser store utfordringer og svikt når det gjelder utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker om bruk av tvang.

Funnene er basert på saker fylkesmannen i Hedmark har behandlet etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

LDO valgte Hedmark blant annet fordi embetet har hatt høy andel utviklingshemmede med tvangsvedtak, og Fylkesmannen har over flere år godkjent alle tvangsvedtak de har fått til overprøving.

 

Ansatte manglet utdanning

Gjennomgangen viser at Fylkesmannen har innvilget alle søknader om dispensasjon fra utdanningskravet, i 31 av de 32 sakene. 

Det vil si at krav til kompetanse ikke oppfylles i 31 av de 32 sakene. Ingen søknader er overprøvd eller avslått. Dispensasjonene gjelder totalt 483 ansatte.

— Dette er svært alvorlige funn sier Solberg.
 

Ikke rom for medvirkning i egen sak 

Rapporten slår fast at Fylkesmannen ofte baserer vurdering av vilkår for dispensasjon på standardtekst, og ikke på om den konkrete saken utgjør et «særlig tilfelle». Dette gjelder også i saker med de mest inngripende tvangstiltakene.

Det er store mangler på medvirkning fra tjenestemottaker på alle stadier av saken.

LDO mener dette sår tvil om det er gjort tilstrekkelige, individuelle vurderinger, og stiller spørsmål ved fylkesmannens kompetanse til å sørge for rettsikkerhet og kvalitet i behandling av vedtak om bruk av tvang.

Dette viser store mangler i utviklingshemmedes rettsikkerhet, ikke minst ved at Fylkesmannen som klage og kontrollinstans også svikter. 

Les hele rapporten LDO-rapporten. 
 

Flere vernepleiere må inn tjenestene

— Nå er det på høy tid at politikere og andre beslutningstakere setter tydelige krav til kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemning, og iverksetter tiltak som sikrer god rekruttering av særlig vernepleiere til disse tjenestene fastslår Solberg.

Marianne Solberg nestleder i FO

LØSNINGER: Nestleder i FO peker kompetanse og rekruttering som viktige tiltak for å styrke tjenestene til personer med utviklingshemming 


FO mener det må stilles krav til bemanning og kompetanse for å sikre forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming, og tilsyns- og sanksjonsordninger som forplikter kommunene til å følge opp kravene.

Minimum 70% av stillingene må ha krav til høyskoleutdanning, og det bør være flest vernepleiere.

— Vi er glad for at ombudet tar fagfeltet på alvor og bidrar til å rette søkelyset mot rettsikkerhet for personer med utviklingshemming, sier Marianne Solberg fra forbundsledelsen i FO. 

Les mer om FOs anbefalinger i opptrappsplanen.

Se også FOs kravkort om å lovefeste vernepleiere i helse - og omsorgstjenester.