Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og utvalgsleder Benedicte Thorsen-Dahl.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og utvalgsleder Benedicte Thorsen-Dahl.

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg for å vurdere sterkere tematisk organisering innen psykisk helse. Fredag 15. september leverte utvalgsleder Benedicte Thorsen-Dahl rapporten til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Thorsen-Dahl er også divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet.

Rapporten kommer med en rekke forslag til hvordan kvaliteten i behandlingen kan forbedres og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling for sine psykiske plager. Rapporten Forenkle og forbedre beskriver hvordan psykisk helsevern kan organiseres slik at behandlingen gis målrettet, at pasientene får rask tilgang på riktig kompetanse og effektiv behandling av god kvalitet.

Behovet for helsehjelp for psykiske plager og lidelser er stort. Regjeringen vil at flere skal få hjelp. En av utfordringene er hvordan helsehjelpen er organisert.

– Denne rapporten gir viktige råd om hvordan vi kan organisere helsehjelpen bedre. Det er avgjørende at vi organiserer og tilbyr tjenester på en måte som er tilpasset pasientenes behov. Tematisk organisering er en måte å oppnå nettopp dette, sier Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsminister.

Mer fagkompetanse

FO pekte i sine innspill til rapporten på at en av de store utfordringene generelt i helsevesenet er å sørge for at vi har tilstrekkelig og riktig fagkompetanse tilgjengelig. FO-nestleder Marianne Solberg er glad for at rapporten er så tydelig på at det trengs å satse på fagfolkene

– I psykisk helsevern trengs ikke masse dyrt medisinsk utstyr, men det er folkene som er det viktigste, sier hun og legger til:

– Det er de ansatte som er investeringsobjektet. FO mener psykisk helsefeltet er avhengig av en skikkelig satsning på sosialfagene, og for å sørge for riktig fagkompetanse så må det prioriteres fra lederhold.

FO-nestleder Marianne Solberg

Å sørge for at pasienter får kunnskapsbasert behandling i psykisk helsevern, henger tett tett sammen med spørsmål om tilgang på kompetente ansatte. 

– FO er opptatt av at man lokalt best vet hvilke behov som må dekkes, og hvilken kompetanse som trengs. FO ønsker dermed ikke at det skal lages strenge rammer for hvem som skal ansettes, men det må sørges for at det er tydelig for feltet hvorfor sosialfaglige profesjoner skal ansettes, hva de tilbyr i behandlingen og hvilken behandling de kan bidra med, sier Solberg. 

Gode arbeidsvilkår må prioriteres

Det er i dag mange ubesatte stillinger og vansker med å rekruttere spesialister til offentlig psykisk helsevern, spesielt utenfor de store byene. Utvalget peker i sin rapport på at offentlig psykisk helsevern fortsatt bør være det naturlige arbeidsstedet for leger, psykologer, sykepleiere og andre helsearbeidere som ønsker å jobbe i fagfeltet. 

– FO er glad for at utvalget er så tydelig på at det må tilbys langsiktige og gode arbeidsvilkår for den enkelte, i tillegg til faglig utvikling gjennom for eksempel videreutdanning. Det er helt avgjørende for å holde på fagfolkene.

Henvisnings- og avklaringsteam

FO er også fornøyd med at ekspertutvalget anbefaler at det opprettes egne henvisnings- og avklaringsteam i hvert helseforetak. Henvisnings- og avklaringsteamet skal være et kontaktpunkt for kommunehelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten. 

– Som utvalget peker må et slikt team ha god oversikt over tjenestetilbudet både i kommune- og spesialisthelsetjenesten i opptaksområdet. Da blir det enklere å kunne avgjøre riktig nivå av helsehjelp, sier FO-nestlederen.

Utvalget peker også på at disse teamene bør være tverrfaglige og i større grad enn i dag være basert på delt ansvar for pasientforløp og for samlet kompetanseutvikling og faglig oppdatering i tjenesten.

– Tverrfaglighet i tjenesten er avgjørende for å kunne hjelpe mennesker og kunne tilpasse behandlingen for den enkelte. Nå vil vi vil følge opp dette arbeidet og samarbeide med andre aktører på feltet, avslutter Solberg.