FO-leder Mimmi Kvisvik
FORNØYD: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med den grundige utredningen.

I 2021 oppnevnte regjeringen et eget utvalg for å vurdere rettsikkerheten i barnevernet. FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik deltok i utvalget for å bidra med erfaringer fra de ansatte. 

LES UTREDNINGEN: NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid (PDF, 12MB)
SE LANSERINGEN FRA KL. 13.00: Barnevernsutvalet legg fram si utgreiing

I tillegg til den ordinære utredningen, har utvalget laget en forenklet utgave som er egnet for barn og unge.

LES BARNEUTGAVEN: Trygg barndom, sikker fremtid (PDF, 3MB)

– Jeg er glad for at FO ble invitert inn, som den største fagforeningen i barnevernet.  Medlemmene våre har en helt unik kompetanse som har vært avgjørende for arbeidet mitt i utvalget. Det har vært et krevende, omfattende arbeid, men samtidig veldig spennende, sier Kvisvik.

Tidlig innsats er en investering i fremtiden

FO nedsatte også en egen ressursgruppe bestående av medlemmer og tillitsvalgte i barnevernet og forebyggende tjenester. Kvisvik mener at den var avgjørende for hvilke forslag, dissenser og merknader hun fremmet.

– Vi er særlig fornøyde med å få et eget kapittel om tidlig innsats. Selv om utredningen handler om barn og familier med store utfordringer, er det viktig å huske på at de ikke oppstår plutselig i et vakuum. Vi må investere i fremtiden, sier forbundslederen.

Hun mener at det er behov for å investere mer i tidlig innsats og forebyggende sosialt arbeid.

– En trygg oppvekst handler om mer enn bare barnevernstjenesten. For å sikre at alle får rett hjelp til rett tid, må vi investere mer i forebygging og tidlig innsats. Det forventes barnevernsreformen som rulles ut nå helt tydelig, sier Kvisvik.

I tillegg forslår Barnevernsutvalget å gi barnevernet mer ansvar for barn på flukt.

– Det at utvalget anbefaler at barnevernet får ansvar for alle barn som flykter alene mener jeg er svært viktig. Det er noe FO har anbefalt i flere år og som det haster å innføre.

FO-leder Mimmi Kvisvik

I dag skal alle enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år få tilbud om opphold på omsorgssenter. Utvalget ønsker å heve aldersgrensen til å gjelde alle under 18 år. 

Vil lovfeste vurderingskriterier for barnets beste

Barnevernslovens § 1-3 sier at barnets beste skal legges til grunn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn. Selv om det skal gjøres konkrete vurderinger av hva som er til barnets beste i hver enkelt sak, sier ikke loven noe om hva som skal vurderes. Barnevernsutvalget foreslår at det legges til en momentliste i loven, som sier noe om hvilke kriterier som ligger til grunn.

– Vi har fått gjennomslag for å inkludere barnets sosiale situasjon i momentlisten, og håper at dette blir vedtatt av politikerne. Det er viktig for å få frem at situasjonen til barn og familier må forstås ut ifra hvilke sosiale forhold de lever under. Ikke minst understreker det at barn har egne sosiale relasjoner som må ligge til grunn i vurderingen, sier Kvisvik.

Utvalget ønsker å inkludere syv momenter i vurderingen av barnets beste:

  • Barnets behov for omsorg, beskyttelse og sikkerhet.
  • Barnets identitet og utvikling av sin egenart.
  • Barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn.
  • Barnets familie og stabile relasjoner til nære voksne.
  • Barnets særskilte sårbarhetsfaktorer.
  • Barnets rett til kontinuitet og et trygt og tilpasset omsorgsmiljø.
  • Barnets sosiale situasjon, helse, utdanning og fremtidsutsikter.

Skeptisk til forslag om ny barnerepresentasjonsordning

Flertallet i barnevernsutvalget foreslår at det etableres en ny ordning med barnerepresentant. Forslaget betyr at barnet skal få en egen representant i alle saker der det vurderes at barn må flytte ut av hjemmet. Kvisvik har tatt ut dissens mot forslaget, sammen med to andre komitemedlemmer.

– Ansvaret for å sikre barnets beste skal og må ligge til barnevernet, sier hun til NRK.

– Utredningen må ses i en større sammenheng

Utredningen er nå overlevert til Regjeringen, som sender saken på høring før den endelig vedtas i Stortinget. Kvisvik er fornøyd med gjennomslagene, men understreker at arbeidet ikke er over av den grunn.

– Mandatet vårt var å se på rettsikkerheten i barnevernet. Derfor gir ikke denne NOUen svar på alle utfordringene medlemmene våre opplever i barnevernet. Vi må se den i sammenheng med alt det viktige arbeidet som allerede gjøres der ute, sier hun.

I mellomtiden ønsker hun flere innspill fra FOs medlemmer og tillitsvalgte.

– Alt dette skal vi se nærmere på sammen. FO skal gi en god og grundig høringsuttalelse når den kommer til behandling i Stortinget. Derfor inviterer vi alle medlemmer og tillitsvalgte til å komme med innspill og kommer tilbake til hvordan når NOUen kommer på høring, sier Kvisvik.

Jobber du i barnevernet, men ikke FO-medlem enda?

Bli medlem her