Person på båt. Foto.
FERIERETTIGHETER: Mange ansatte har spørsmål om rettighter og plikter knyttet til årets ferieavvikling.

Koranasitasjon har skapt usikkerhet rundt årets ferieavvikling for mange ansatte i kommunene. Derfor har fagforeningene med medlemmer innenfor kommunesektoren blitt enig om en felles veileder. Hensikten er å skape mest mulig forutsigbarhet for ansatte og arbeidsgivere. Veilederen gjelder også for FOs medlemmer i kommunene.
 

Hva skjer med min avtalte ferie?

Arbeidsgiver kan ikke endre avtalt ferie uten å ha vært i dialog med deg og uten at det ligger tungtveiende hensyn bak endringen. Du har rett til bistand av FO-tillitsvalgte i disse drøftingene. Dersom endringen medfører ekstra kostnader for deg skal arbeidsgiver som hovedregel få det opplyst under drøftingene. Du kan i så fall kreve å få dokumenterte merutgifter erstattet av arbeidsgiver.
 

Hvilke ferierettigheter har jeg?

Ferieloven gir arbeidsgiver et stort handlingsrom til å fastsette og organisere ferie. Utgangspunkt er likevel at all ferie skal avvikles i løpet av et ferieår.

Din arbeidsgiver plikter etter ferieloven å sørge for at du gis 25 virkedager (fire uker og en dag) ferie. Arbeidstaker over 60 år har i tillegg et lovfestet krav på ytterligere seks virkedager (en uke). I tillegg til den lovfestede ferien kommer fem virkedager avtalefestet ferie. Loven åpner både for at deler av ferien tas forskuddsvis og/eller overføres.
 

Ferieveilederen i praksis

I den nye veilederen oppfordres partene til å snakke sammen for å finne felles løsninger. Viktige avklaringer kan for eksempel være:

  •    Mulighet til å avvikle ferien utenom hovedferieperioden
  •     Behovet for å ta hele hovedferien sammenhengende eller om det er et alternativ å dele opp hovedferien og heller strekke ferien utover hovedferieperioden eller ferieåret
  •     Muligheten for å avtale fastsettelse av ekstraferien i god tid for arbeidstaker over 60 år
  •     Arbeidstakers behov og ønsker om varslingsfrist for tidspunktet for ferieavviklingen
  •     Ønske om å endre fastsatt ferie
  •     Overføring av ferie
  •     Utbetaling av manglende avviklet ferie
     

Flere spørsmål knyttet til årets ferieavikling?

Her finner du hele veilederen (PDF, 168KB)