Kathrine Martinsen

- Våre medlemmer merker en stadig økning i antall barnefamilier som tar kontakt med NAV-kontorene for å få hjelp, framholder Kathrine Haugland Martinsen. (Foto: Trond A. Isaksen). 

Til tross for en lengre periode med gode økonomiske konjunkturer har antall familier med lav inntekt i Norge økt. Mer enn 83 000 barn lever i dag i fattigdom her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2013. – Våre medlemmer merker en stadig økning i antall barnefamilier som tar kontakt med NAV-kontorene for å få hjelp, forteller Haugland Martinsen. Hun viser til at nærmere 50 prosent av barna i lavinntektsgrupper har såkalt ikke-vestlig bakgrunn.

En av de viktigste årsakene til at familier havner under fattigdomsgrensen er at foreldrene ikke er i jobb. – Vår erfaring er at de aller fleste ønsker å forsørge seg og sin familie selv. Likevel må vi ikke glemme at mange av dem som får hjelp fra NAV har svært sammensatte problemer. Når arbeidsledigheten nå øker, havner disse lett bakerst i køen i jakten på arbeid, forteller hun.

FNs Barnekonvensjon slår fast at barn er selvstendige mennesker med egne rettigheter.
–Som samfunn har vi et ansvar for ethvert barn. Disse er ikke kun vedheng til sine foreldre, påpeker Haugland Martinsen. - Vi bekjemper derfor ikke fattigdom ved å også straffe barna til foreldre som sliter. Det er det som skjer når sosialhjelpssatsene og trygdeytelsene er på et så lavt nivå at det er umulig å leve et anstendig liv. Innstramningene de siste årene har ført til at barna får den strengeste straffen. Hvor er den politiske viljen til handling og ikke bare snakk?

FO oppfordrer også ledelsen ved alle NAV-kontorer om å opprette egne stillinger som barneansvarlige. Disse har et spesielt ansvar for å sikre at barns perspektiv blir ivaretatt i arbeidet med barnefamilier. – Vi har god erfaring med dette flere steder, blant annet i Kristiansand. Her er det en barneansvarlig på alle avdelingene på NAV-kontoret, noe som sikrer at barnas livssituasjon ikke glemmes, sier Kathrine Haugland Martinsen. –Barna er fremtiden. Nå må politikerne raskt ta ansvar, avslutter hun.