Illustrasjonsfoto
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har i dag ansvar for det
statlige barne- og familievernet. Illustrasjonsfoto: Andrik Langfield/Unsplash.

 

Regjeringen vurderer å flytte Bufetats ansvar for institusjoner og fosterhjem fra staten til fylkeskommunene. Målet er "å gi et styrket tilbud til utsatte barn og familier", skriver de på sine hjemmesider.

Fellesorganisasjonen (FO) er positiv til å utrede om Bufetats ansvar for institusjoner og fosterhjem skal flyttes til fylkeskommunene. Fag- og profesjonsforbundet mener imidlertid at utviklet kompetanse, veletablerte tjenester og rutiner må bli videreført og videreutviklet ved en eventuell flytting. 

– Prosessen må ivareta berørte arbeidstakere i eventuelle omstillinger. Opparbeidet kompetanse, både på system- og individnivå, må ivaretas og videreføres på en god måte, slik at verdifull erfaring og kompetanse ikke går tapt, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

LES OGSÅ: Kathrine Haugland Martinsen i FO krever at sosionomutdanningen får langt bedre økonomisk støtte


Målet må være et bedre barnevern

Forbundslederen understreker at dette i første gang handler om en utredning. 

 – Det er ikke gitt at utredningen vil konkludere med å flytte disse tjenestene.

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik er opptatt av hvordan de ansatte i Bufetat vil behandles i en eventuell omorganisering. Foto:FO.

FO frykter tjenestene flyttes for å oppfylle regionsreformen - og ikke fordi det er til barnets beste og vil gjøre kvaliteten på barnevernet bedre, sier Kvisvik.

– Jeg er kritisk til å omorganisere for å sikre reformen, ikke omorganisering for et bedre barnevern.

Følg Fellesorganisasjonen på Facebook!

 

Det koster å omorganisere barnevernet

Som leder for fag- og profesjonsforbundet FO er Kvisvik opptatt av om barnevernet bare flyttes eller om det også styrkes.

Midlene til barnevern må gå til barnevern, ikke omorganisering av en etat. Hun presiserer at flyttingen av oppgaver ikke må gå utover barna.  

–  De få ressursene barnevernet i dag tildeles må ikke bli brukt til flytting av oppgaver på bekostning av barnevernets hovedoppgaver: å gi barn og familier forebyggende og ofte livsnødvendige hjelp, sier Kvisvik og legger til:

–  Det koster å omorganisere og vi kan ikke se at de kostnadene er tatt med i statsbudsjettet. Vi regner med at det kommer med i revidert statsbudsjett.

LES SAK I DAGSAVISEN: Skyver barnevernsbarna ut i det blå

 

– Fagforeningene må involveres i arbeidet

Kvisvik sier at FO vil jobbe for at de som fagforbund involveres i arbeid med utredning og eventuelt forslag om å desentralisere oppgaver. FO har om lag 1.600 medlemmer ansatt i Bufetat.

Konsekvensene for ansatte i barnevernet kan bli store, forteller Kvisvik.

– Vi forventer derfor å bli involvert i videre arbeid med utredning og eventuelle omstillingsprosesser, sier forbundslederen.

FO er også bekymret for den økende tendensen til bruk av anbud og konkurranseutsetting av barnevernstjenester.

– Dette skaper usikkerhet og lite forutsigbarhet for barna, deres familier og for ansatte. Vi mener barnevernet i større grad må baseres på drift i egen regi og være basert på langsiktige avtaler, som sikrer stabilitet, faglighet og kvalitet i tjenesten.

 

Enslige mindreårige asylsøkere diskrimineres

Bufetat har i dag ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år. I utvalgets forslag framgår det at plasseringen av omsorgssentrene ikke er vurdert i detalj, men de legger til grunn at ansvaret skal forbli statlig, på lik linje med statlige asylmottak. 

– FO har tidligere uttrykt bekymring for at mindreårige asylsøkere ikke får den samme behandlingen som norske barn uten omsorgspersoner, sier Kvisvik og legger til:

– Vi mener det er uheldig å beholde omsorgssentrene under statlig forvaltning dersom ansvaret for institusjoner og fosterhjem overføres til fylkeskommunene.

Hun understreker at i den videre utredningen må omsorgssentrene, og ansvaret for disse, sees i sammenheng med plasseringen av ansvar for institusjoner og fosterhjem. 

 

Forslaget høster kritikk fra flere hold

FO er ikke alene om å kritisere regionreformforslaget for barnevernet. Barneombudet, Norsk Barnevern-samband, Norsk Fosterhjemsforening og regjeringens eget fagdirektorat Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mener det er uforsvarlig å flytte det statlige barnvernet i Bufetat til Bufdir på fylkeskommunenivå. 

«Anbefalingene fra ekspertutvalget er i tråd med verken utviklingen på barnevernsområdet eller støtter opp under anbefalt utvikling for offentlig sektor, skriver Bufdir i en uttalelse, gjengitt i Dagsavisen