Illustrasjonsfoto: pensjonister og mynter

Jobber du i offentlig sektor, og er FO-medlem, er dette viktig for deg. Det forhandles om ny AFP-ordning, tjenestepensjon, særaldersgrenser, uførpensjon og samordingsregler med folketrygden. Ny pensjon vil basere seg på på en påslagsmodell.

Påslagsmodellen skal utformes med i utganspunkt i at:

 1. Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening.
 2. Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden.
 3. Pensjonsopptjeningen skal være kjønns- og aldersnøytral.
 4. Det skal være en grunnsats for opptjening av alderspensjon fra 0 til 12 G og en tilleggssats for opptjening fra 7,1 til 12 G.
 5. Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening samles i en beholdning som skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet.
 6. Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
 7. Ved uttak beregnes årlig alderspensjon ved at pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall.
 8. Utbetalingen skal være livsvarig. Dette skal avklares i forhandlingene

Dette skal avklares i forhandlingene

 • Størrelsen på opptjeningssatsene i punkt 4.
 • Arbeidstakerne vil utvide opptjeningsgrunnlaget, men det avvises av arbeidsgiverne.
 • Om opparbeidete(«oppsatte») pensjonsrettigheter skal reguleres med lønnsvekst eller avkastning.
 • Arbeidstakere som ikke kvalifiserer for ny AFP, vil få lavere tjenestepensjon med ny AFP-ordning. Arbeidstakerne vil ha en betinget tjenestepensjon som sikrer de som slutte å jobbe tidlig av helsemessige grunner får en rimelig tjenestepensjon.
 • Innfasing av nye ordninger. De som er født til og med 1962 fortsetter med dagens tjenestepensjon og AFP, mens de som er født fra 1963 blir med i ny pensjonsordning. Forhandlinger om å overføre rettigheter fra gammel til ny ordning. Arbeidstakerne ønsker også regler som stimulerer dem født før 1963 til å kombinere arbeid og pensjon.
 • Særaldersgrenser. Levealderjustering og en ny påslagsmodell gjør at disse må tilpasses ny modell. Arbeidstakerne ønsker overgangsregler og at særaldersgrensenes økonomiske verdi videreføres.

Kilde: Kommunal rapport

Faksimile kommunal rapport
FAKSIMILE KOMMUNAL RAPPORT FEBRUAR 2018: Dette er temaene som partene forhandler om nå.