Illustrasjonsfoto

Kvisvik minner om at dersom regjeringen ønsker at kommunene skal ta større ansvar for barnevernet, krever dette at underfinansieringen opphører og at de kommunale barneverntjenestene får tid, ressurser og et bredt spekter av gode tiltak.  

FO støtter statsrådens hovedargument om at kommunenes nærhet til det enkelte barn og familie gir dem store fortrinn når det kommer til å gi tidlig hjelp. Bred kjennskap til barnet og barnets situasjon er viktig for å kunne sørge for rett tiltak til rett tid. Målet er at kommunene med økt ansvar vil være i stand til å se flere tjenester som skole, helse og barnevern i sammenheng, og at dette kan forebygge mer inngripende og kostbare tiltak, som plassering utenfor hjemmet.

FO er på den andre siden opptatt av hvilke konsekvenser et slikt prøveprosjekt vil få for tiltakene i det statlige barnevernet, og hvilke konsekvenser det får for de kommunene som ikke deltar i prøveprosjektet.  Kvisvik understreker at også Bufetat må få midler til å opprettholde tilbud, mens prøveprosjektet pågår, samt sikre at allerede påbegynt tiltaksutvikling ikke stopper opp. - For å lykkes med en så omfattende strukturell endring av barnevernet, er det nødvendig med gode rammebetingelser, minner Mimmi Kvisvik om.

Hun slår fast at det, ikke minst, vil være nødvendig med tett oppfølging av prosjektet og kontinuerlig evaluering utført av uavhengige forsknings- og fagmiljøer, hvor man gjennom prosessen gjør justeringer basert på faglige råd for å få til gode løsninger. - FO vil følge nøye med på prosessen fordi det er viktig at en slik omorganisering av barnevernet gir et bedre barnevern til barn og unge. Dette henger uløselig sammen med gode arbeidsforhold og fokus på kompetanse i tjenenestene og hos den enkelte barnevernsarbeider, sier FO-lederen.

Les mer om forsøksprosjektet på BLDs nettsider