SKUFFET: Marit Selfors Isaksen er skuffet over politikerne
SKUFFET: Marit Selfors Isaksen er skuffet over politikerne

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og organiserer vernepleierne som jobber med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om et flertall av partiene ønsker å inkorporere CRPD i norsk lov, stemte regjeringspartiene ned forslaget i Stortinget. Dette får FO til å reagere.

– Funksjonshemmede fortjener likeverdig rett til menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Et bredt flertall av partiene har programfestet at de vil inkorporere loven, likevel stemte de mot i Stortinget. Dette er ingenting mindre enn løftebrudd. Det er uforsvarlig og skammelig, sier Marit Selfors Isaksen fra FOs forbundsledelse

CRPD er fortsatt den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lovgivning. FO har lenge vært en pådriver for bedre levekår og rettsstilling for personer med nedsatt funksjonsevne. De hadde forventet at Stortinget vedtok forslaget

– Personer med utviklingshemning har gjennom tiår etter tiår opplevd daglige brudd på menneskerettighetene. Det er dokumentert en rekke ganger, blant annet i regjeringens egen utreding. Det er skammelig at partiene ikke følger opp sin egen politikk, sier Isaksen.

CRPD

På lik linje er en offentlig utredning fra 2016 som dokumenterer at personer med utviklingshemming blir hindret i å delta i samfunnet og mangler samme rettsvern som den øvrige befolkningen. NOUen understreker også at manglende kompetanse i tjenestene er en gjennomgående utfordring.

– Både kommunene og spesialisthelsetjenestene mangler nødvendig kjennskap om CRPD og menneskerettighetene til personer med utviklingshemming, samt deres utfordringer og behov. Vi mangler over 20 000 vernepleiere for å ha faglig forsvarlige tjenester for personer med utviklingshemming. Dette er et seriøst problem, sier Isaksen.

Hun mener det er på det er på høy tid at også Norge tar ansvar for å oppfylle menneskerettighetenes krav om å sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser, og hindre fortsatt diskriminering. Hun er spesielt skuffet over regjeringspartiene Venstre og Krf.

– I dag står de på feil side av historien. Det er en uverdig behandling av funksjonshemmedes rettigheter og kan ikke forsvares. De har mistet all troverdighet når de snakker om sorteringssamfunnet, avslutter hun.