Illustrasjonsfoto

Domstolen legger til grunn at reise er en arbeidsoppgave og at tiden som går med derfor må klassifiseres som arbeidstid. Uttalelsen kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte.

Les mer på FriFagbevegelse.

Bakgrunnen for den rådgivende uttalelsen er en anmodning fra Høyesterett i en sak. Saken gjelder spørsmål om reiser foretatt av en polititjenestemann i forbindelse med ulike oppdrag i politidistriktet og godtgjørelsen for dette arbeidet. Spørsmålet berører forståelsen av definisjonen av arbeidstid og arbeidsfri i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven § 10-1 gjennomfører artikkel 2 i Arbeidstidsdirektivet (Rådsdirektiv 2003/88/EF) i norsk rett, og bestemmelsen skal forstås i samsvar med direktivets definisjoner av arbeidstid og fritid.

Høyesterett valgte å forelegge spørsmålet for EFTA-domstolen.

EFTA-domstolen vurderer i sin avgjørelse om de tre kriteriene i definisjonen av arbeidstid i arbeidstidsdirektivet er oppfylt. Domstolen slår fast at en arbeidstaker som blir pålagt å utføre oppgaver på et annet sted enn sitt faste oppmøtested har reise som del av sin arbeidsplikt. Videre legger domstolen til grunn at arbeidstaker er forpliktet til å følge arbeidsgiver instruksjoner under reisen og dermed står arbeidstaker også til disposisjon for arbeidsgiver. Domstolen slår til slutt fast at reisen i seg selv er arbeid i direktivets forstand, og at tiden som medgår til reisen derfor må klassifiseres som arbeidstid.

Spørsmålet om tid brukt på reise har blant annet betydning for hvilket vern arbeidsmiljøloven gir arbeidstakerne. Saken har derfor betydning utover den konkrete saken som nå skal behandles av Høyesterett.

EFTA-domstolens konklusjoner om hvordan EU-regler skal forstås er ikke bindende for norske domstoler, men legges vanligvis til grunn uten videre. Saken er etter EFTA-domstolens uttalelse tilbake i Høyesterett som ennå ikke har fastsatt noen dato for når saken skal behandles.

EFTA-domstolens avgjørelse ligger her (PDF, 422KB).