Mimmi Kvisvik og Bent Høie

En betenkt Mimmi Kvisvik med statsråd Bent Høie i Stortingets vandrehall da statsbudsjettet ble lagt fram i dag. (Foto: Camilla Moe Røisland, FO).

Formålet med planen er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og å bidra til å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig kompetent bemanning. Kompetanseløft 2020 består av seks strategier:

  • Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig personell.
  • Sikre at grunn- og videreutdanningene har god kvalitet, og er tilpasset tjenestens behov.
  • Heve kompetansen hos de ansatte med mål om styrket forskning, innovasjon og kunnskapbasert praksis.
  • Legge til rette for tjenesteutvikling, teamarbeid  og innovasjon.
  • Bidra til god praksis, faglig utvikling, større faglig bredde og kunnskapsspredning
  • Bidra til bedre ledelse gjennom målrettet satsing på økt lederkompetanse

- Dette ser umiddelbart positivit ut. Regjeringen påpeker at sosialfaglig kompetanse er viktig i arbeid med, blant annet, mennesker med psykisk utviklingshemming, mennesker med rusproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Da er det merkelig - og skuffende - at sosialfaglig kompetanse ikke blir lagt til grunn i strategienes tiltak, påpeker FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun viser, for eksempel, til strategi 1 som peker på sykepleiere, leger og psykologer i kommunene. Regjeringen skal, blant annet, styrke arbeidet med forebygging på områdene psykisk helse og rus.  Dette skal gjøres ved å ansette 150 psykologer i kommunene.

- En styrking av psykologtjenesten i kommunene er, i og for seg, positivt. Men, skal det satses reelt på forebygging på områdene rus og psykisk helse, må det en helhetlig plan ti, påpeker Kvisvik. I tillegg til psykologer, må det satses på barnevernfaglig og sosialfaglig kompetanse. Forebyggende arbeid blant barn, unge og voksne er kjernekompetansen til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, slår FO-lederen fast. Hun stiller spørsmål ved om regjeringen mener at psykologers kompetanse kan erstatte kompetansen til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere?

- Det ser dessverre ut som om regjeringen, nok en gang, viser en total mangel på kunnskap om at helsetjenestene er mer enn helsefag, sier Kvisvik. - Også i Kunnskapsdepartementets budsjett råder denne tankegangen. Helsefaglige utdanninger her, betyr satsing på studieplasser i psykologi og medisin. Dette blir altfor snevert, understreker FO-lederen.