I budsjettforslaget er det lagt inn en tiltakspakke for økt sysselsetning på 4 milliarder, inkludert 500 millioner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. – Dette vil komme godt med, og bidra til å få flere i jobb, sier Kvisvik, - Spørsmålet er om det er tilstrekkelig. Istedenfor rause skattelettelser som bare vil bidra til skjevfordeling i samfunnet, burde man satset mer her. Det er også en lang rekke andre samfunnsoppgaver hvor behovene er store, for eksempel innenfor barnevernet og innenfor tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Min konklusjon er at regjeringen bruker mye oljepenger, men på feil måte, sier forbundslederen.

- Budsjettet bekrefter videre at regjeringens markedsliberalistiske kurs når det gjelder anbuds- og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, ligger fast. Privatiseringsiveren blir nesten absurd når aktivitetsveksten i statlig institusjonsbarnevern øremerkes private aktører. Videre blir nye anbudsregler varslet i løpet av 2016, og regjeringen slår fast at forhandlingene om nye handelsavtaler, som TISA, vil fortsette i sitt nåværende spor, sier Kvisvik.

- Sett under ett er dette nok et budsjett for omfordeling i favør av den mest velstående delen av befolkningen, avslutter FO-leder Mimmi Kvisvik.