LO-lederen og Arbeidsministeren var blant de som skrev under den nye IA-avtalen
NY AVTALE: LO-lederen og Arbeidsministeren var blant de som skrev under den nye avtalen.
Foto: Arbeids- og sosialdepartementet

18. desember 2018 ble det enighet om ny IA-avtale mellom partene i arbeidslivet. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

 • Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
 • Frafallet skal reduseres.

Les også: Her er den nye IA-avtalen

Hva betyr IA avtalen for deg?

 • Ordningen med utvidet egenmelding, som i dag følger av den lokale IA-avtalen, faller bort. Loven åpner imidlertid for at arbeidsgiver kan innføre utvidet egenmelding innenfor arbeidsgiverperioden.
 • Det er ikke lengre et krav at bedriftshelsetjenesten og sykemelder innkalles til dialogmøte 1.
 • Tettere oppfølging både av arbeidsgiver og fra NAV.
 • IA-virksomheter forplikter seg også til å sette konkrete mål for hvordan de kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Seniorordninger, som redusert arbeidstid, flere fridager eller tilpasninger i arbeidsoppgaver.
 • Dersom du er sykmeldt eller står i fare for å bli det, og det er behov for tilrettelegging eller forebyggende tiltak, kan virksomheten søke om økonomisk støtte til det.
 • Regjeringen forplikter seg til å ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, verken for arbeidsgivere eller arbeidstakere, med mindre partene er enige om det.

Hva er tillitsvalgt rolle i IA arbeidet?

 • Samarbeide med arbeidsgiver, verneombud og ansatte for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.
 • Med på å sette mål for IA-arbeidet.
 • Delta på møter sammen med ledelsen og verneombud hvor IA-arbeidet er tema.
 • Være med å lage sykefraværsrutiner.
 • Bidra til at tilretteleggingstiltak kan gjennomføres.
 • Delta i dialogmøter når den sykemeldte ønsker det.
 • Delta på IA-kurs.
 • Bidra til at IA-arbeidet blir fulgt opp, evaluert og at målene oppnås.

DETTE ER DE NYE IA-ENDRINGENE

 • Forenklet sykefraværsregistrering
 • Myndighetene får ansvar for å hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne (og det er et ønske at unge prioriteres særlig)
 • Gradert sykemelding skal prioriteres
 • Det opprettes et nytt forebyggings-  og tilretteleggingstilskudd
 • Obligatorisk deltakelse fra bedriftshelsetjenesten ved dialogmøte 1 bortfaller
 • Utredning av en ordning for AAP i egen virksomhet.

Les mer på regjeringen.no