I midten av oktober la regjeringen fram statsbudsjettforslag for 2018. Fellesorganisasjonen FO har de siste ukene sagt sin mening om budsjettet til ulike stortingskomiteer.

Dette sa FO til Hadia Tajik (Ap), Heidi Nordby Lunde (H) og arbeids- og sosialkomiteen

Forrige uke snakket fylkesleder i FO Oppland, Lisbeth Berntsen Grandalen, om behovet for flere varig, tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) da hun møtte i høring i Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjett 2018.

– Vi mener 500 nye VTA plasser må øremerkes personer med utviklingshemming i 2018, og at ytterligere 1.500 plasser må prioriteres de neste tre årene, sa Grandalen.

Hadia Tajik og Heidi Nordby Lunde fra arbeids- og sosialkomiteen flankert av Mimmi Kvisvik og Marit Isaksen fra FOs forbundsledelse
Hadia Tajik og Heidi Nordby Lunde fra arbeids- og sosialkomiteen flankert av Mimmi Kvisvik og Marit Isaksen fra FOs forbundsledelse. 

I tillegg vektla Grandalen at FO reagerer sterkt på innskrenkning i dagpengeordningens opptjeningsperiode og forkorting av perioden for arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år, at barnetrygden bør oppjusteres, kutt i overføringer til enslige forsørgere og inntektssikring ved sykdom og uførhet. 

Se høring på Stortingets Web-TV (kl 11.08 og 11.21).

«Man får ikke bedre barnevern enn det man er villig til å betale for»

Irmelin Sangolt Tjelflaat, ledelsen i FO

Dette sa FO til Mona Lill Fagerås (SV) og utdanning- og forskningskomiteen

Styrk sosionomutdanningen! Det kravet stilte FO til utdannings- og forskningskomiteen denne uken. Sosionomutdanningen bør være på nivå med barnevernspedagoger og vernepleiere - slik er det ikke i dag.

Følg Fellesorganiasjonen FO på Facebook!

– Sosionomene jobber i noen av de mest komplekse tjenestene i velferdsstaten, men utdanningen er ikke finansiert i samme kategori som utdanninger det er naturlig å sammenligne seg med. Dette mener vi er uforståelig når vi jobber i samme felt.

Medlem av undervisnings- og forskningskomiteen Mona Lill Fagerås (i midten) sammen med Kathrine Haugland Martinsen (t.v.) og Mimmi Kvisvik fra FOs forbundsledelse.
Medlem av undervisnings- og forskningskomiteen Mona Lill Fagerås (i midten) sammen med Kathrine Haugland Martinsen (t.v.) og Mimmi Kvisvik fra FOs forbundsledelse.

Tjelflaat løftet også fram utfordringen med vold i Oslo-skolen. 

– Tidlig innsats er viktig både når det gjelder lese og skriveopplæring, og i å lage gode psykososiale læringsmiljø skolen. I dette arbeidet er barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer sentrale, sa Tjelflaat.

– Det er bedre å forebygge enn å reparere, sa Irmelin Sangolt Tjelflaat i høringsmøte i utdanning- og forskningskomiteen. 

Se høringen på Stortingets Web-TV

Dette sa FO til Bård Hoksrud (Frp), Olaug Bollestad (KrF) og helse- og omsorgskomiteen

Marit Selfors Isaksen fra forbundsledelsen i FO snakket til helse- og omsorgskomiteen om tjenester til personer med utviklingshemning og manglende oppfølging i statsbudsjettet for 2018.

 Helse- og omsorgskomiteen representert ved Bård Hoksrud og leder av komiteen Olaug Bollestad, sammen med Marianne Solberg Johnsen (t.v.) og Marit Selfors Isaksen (t.h.) fra FOs forbundsledelse
Helse- og omsorgskomiteen representert ved Bård Hoksrud og leder av komiteen Olaug Bollestad, sammen med Marianne Solberg Johnsen (t.v.) og Marit Selfors Isaksen (t.h.) fra FOs forbundsledelse.

– FO håper regjeringen ville følge opp NOUen gjennom gode forslaget til statsbudsjett for 2018, sa Selfors Isaksen.

Hun la til at det dessverre  ikke lagt inn et eneste tiltak som kan være en start på å gjøre noe konkret med situasjonen for personer med utviklingshemning.

– Det krever politisk vilje og et kraftløft gjennom en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekårene og tjenestene til personer med utviklingshemming, kommenterte FO i høringen.

NOUen  På lik linje fra 2016, fant at mennesker med utviklingshemning blir utsatt for en rekke brudd på menneskerettighetene og de opplever diskriminering på alle samfunnsområder, både ved direkte forskjellsbehandling og gjennom manglende tilpasning og tilrettelegging. 

Les FOs innpsill til helse- og omsorgskomiteen her. (PDF, 433KB)

Se høringen på Stortingets Web-TV (ca kl 12.09).

Dette sa FO til Masud Gharahkhani (Ap) og familie- og kulturkomiteen

Irmelin Sangolt Tjelflaat i FOs ledelse ga forbundets innspill til familie- og kulturkomiteen. Her fokuserte FO på de store utfordringene som barnevernet står overfor: 

Man får ikke bedre barnevern enn det man er villig til å betale for, sa Tjelflaat.

Irmelin Sangolt Tjelflaat avbildet sammen med Masud Gharahkhani fra komiteen og Kathrine Haugland Martinsen fra FOs ledelse. 
Irmelin Sangolt Tjelflaat avbildet sammen med Masud Gharahkhani fra komiteen og Kathrine Haugland Martinsen fra FOs ledelse. 

Komiteen fulgte nøye med da FO forklarte hvordan hverdagen i norske barnevernstjenester kan fortone seg for de ansatte. Senere på dagen fremhevet Barneombudet FOs krav om en opptrappingsplan med behov for 250 millioner kroner årlig til det kommunale barnevernet. FO advarte videre mot at penger som er bevilget til formålet barnevern trengs så sårt til det, og må ikke gå til privat berikelse.

Les FOs innspill til familie- og kulturkomiteen her. (PDF, 405KB)

Se høringen på Stortingets Web-TV.

Dette sa Mimmi Kvisvik til Kari Elisabeth Kaski (SV), Trond Giske (Ap) og finanskomiteen

Mandag 23. oktober arrangerte finanskomiteen i Stortinget høringsmøte om statsbudsjettet 2018.

- Vi registrerer med bekymring at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018 kutter bevilgningene til statlig barnevern med 640 millioner kroner, samtidig som man foretar en økning på over 500 millioner til kjøp av private barnevernstjenester. En slik overføring fra tjenester i offentlig regi til et privat marked er svært uheldig, sa FO-leder Mimmi Kvisvik til medlemmene i Stortingets finanskomite på høringsmøte.

Medlem av stortingets finanskomite, Kari Elisabeth Kaski (SV) og forbundsleder Mimmi Kvisvik.
Medlem av stortingets finanskomite, Kari Elisabeth Kaski (SV) og forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Ved siden av barnevernsprivatiseringen kritiserte forbundsleden den såkalte avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen. Hun framholdt også at innretningen på den økonomiske politikken må legge til rette for små økonomiske og sosiale forskjeller.

Se høringen på Stortingets Web-TV.

Dette sa FO til Karin Andersen (SV) og kommunal- og forvaltningskomiteen

– Kommunene trenger økte ressurser og øremerkede midler for å møte utfordringer knyttet til personell, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Vi er bekymret for at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester blir økt også i 2018. Økte utgifter og reduserte inntekter til kommunene gir mindre handlefrihet til å gi gode og individuelt tilpassede tjenestetilbud, sa Christer Ryen i høringen FO deltok på i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Inntektsgrensen for bostøtte må heves, krever FOs Mimmi Kvisvik sammen med leder for kommunalkomiteen, Karin Andersen (SV).
Inntektsgrensen for bostøtte må heves, krever FOs Mimmi Kvisvik sammen med leder for kommunalkomiteen, Karin Andersen (SV).

– FO er bekymret for at konsekvensen blir reduserte tjenester til andre kommunale tjenester og brukere, sa Ryen til komiteen. FO gav også innspill til bostøtteordningen og at den må endres slik at den igjen inkluderer uføre, og særlig unge uføre. 

Se høringen på Stortingets Web-TV (kl 11.06 samt spørmål fra komiteen fra kl 11.46). 

Dette sa FO til justiskomiteen

Rådgiver på Akershus friomsorgskontor og regionstillitsvalgt for FO i kriminalomsorgen region øst, Therese Steinsrud, deltok sammen med en stor LO delegasjon på høring i justiskomiteen.
 
– Godt innhold i straffegjennomføring gir domfelte muligheter til et bedre liv og reduserer risikoen for tilbakefall - det er god samfunnsøkonomi, saTherese Steinsrud under høringen.

Ansatte i kriminalomsorgen er engstelig over at tilbudet domfelte får, både i fengsel og friomsorg, er for dårlig.  De store pengene går blant annet til leie av fengsleplasser og bygging av nytt fengsel. Det går utover bevilgningene som gis til rehabiliteringsarbeid sa Steinsrud.  Steinsrud benyttet anledningen til å trekke fram det viktige arbeidet som gjøres i friomsorgen og oppfordret politikerne til å satse mer på samfunnsstraff. Mange av de korteste fengselsstraffene kan erstattes med for eksempel samfunnsstraff , det vil frigjøre fengsleplasser å redusere soningskø fastslo hun.
 
I FOs skriftlig innspill ble også barnehusene trukket fram. De foreslåtte bevilgningene i budsjettet er altfor lite for å oppfylle barnehusenes mandat,  her krever vi en betydelig styrking og en øremerking av midlene.»

Se høringen på Stortingets Web-TV