FO vil forbedre rettighetene til personer med utviklingshemning
Krav: Personer med funksjonshemming må få tjenestene de har krav på, sier Marit Selfors Isaken

– Den enkelte og familier opplever å ikke bli møtt på en god nok måte og mange får ikke det de har krav på. Dette skyldes blant annet for få ansatte med riktig kompetanse, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

På områder som arbeidsmarked, skole, bolig, helse- og omsorgstjenester og mulighet til å bestemme i eget liv, svikter kommunene og velferdstjenestene. Derfor har FO, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR (SOR) gått sammen om en felles satsning for å synliggjøre problemet for politikere. 

Hensikten med kravene er å bevisstgjøre politikere, kommuner og velferdstjenestene om deres ansvar for å ivareta rettighetene og bedre tjenestene til personer med utviklingshemming.
 

Har blitt enig om seks krav

Organisasjonene har samlet seg om seks krav som er trykket opp i 6.600 kort. Kortene skal brukes i kontakt med politiske beslutningstakere i stat og kommuner.

– At vi som tre sentrale organisasjoner på dette feltet står sammen om seks konkrete krav gir oss en sterkere stemme overfor beslutningstakerne, sier Isaksen, og legger til:  

– Vi skal snart i gang med å påvirke statsbudsjettet for 2020 og kommer til å ha kortene med i møter i komiteer, referansegrupper, direktorat og forvaltning.
 

Dette er kravene som FO, NFU og SOR løftet frem:

  1. Alle skal ha rett til å velge eget hjem
  2. Vergemålsloven må endres til lov om beslutningsstøtte
  3. Rettighetskoordinator for personer med utviklingshemming og deres familier
  4. Ansett flere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv
  5. Lovfest vernepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester
  6. Alle barn og unge må få undervisning av god kvalitet


Her kan du laste ned kravene som PDF

Illfoto kravkortene
 

Oversikt over kravene

1. Alle skal ha rett til å velge eget hjem

Retten til å velge eget hjem gjelder for alle i samfunnet, men mange personer med utviklingshemming erfarer at denne retten tas fra dem. Store bofelleskap passer ikke for alle og kan virke stigmatiserende i møte med nærmiljøet. Et hjem er ikke en institusjon eller andres arbeidsplass, I tillegg begrenser dette muligheten til å ha et privatliv.

2. Vergemålsloven må endres til lov om beslutningsstøtte

Alle har lik rett til å bestemme over eget liv. Dagens vergemålslov utfordrer rettsikkerheten til personer med utviklingshemming. Flere saker i mediene i året som gikk viser at vergemålsloven må endres. Et system med en beslutningsrådgiver vil gi den enkelte retten til å bestemme over eget liv og styrke selvrespekt og verdighet.

3. Rettighetskoordinator for personer med utviklingshemming og deres familier

Dagens kommunale veiledning av familier og til enkeltpersoner er for dårlig. Dette vil FO, NFU og SOR endre på ved å innføre en rettighetskoordinator personer med utviklingshemming og deres familier.

Det er en gjentagende historie at kommuner aviser henvendelser om aktuelle støtteordninger. Avslag gis over telefon noe som er et brudd med loven saksbehandling. En rettighetskoordinator kan sikre at familier og enkeltpersoner kjenner sine rettigheter og hvordan de skal gå frem. Manglene tilgang til rettshjelp og reelle klagemuligheter gir dårligere rettsikkerhet.

4. Ansett flere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv

Alle med utviklingshemning som kan og vil jobbe, skal få muligheten til å delta i arbeidslivet. Mange ønsker å bidra, men holdes utenfor ordinært arbeidsliv. Undersøkelser viser at 80% får uføretrygd etter i 18-års gave. Det fratar mennesker retten til å delta i arbeidslivet basert på en diagnose. Arbeid er et viktig mål på livskvalitet og selvoppfattelse. 

- NAV må forholde seg til personer uavhengig av diagnosen, sier Marit Selfors. Arbeid er en viktig arena for bygge vennskap, læring og selvfølelse.   

FN-konvensjonen slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Og det er staten som skal treffe hensiktsmessige tiltak.

Les også om arbeidsinkluderingsprosjektet HELT MED.
Se videosnutten om Emily: Dette har jeg drømt om lenge

5. Alle barn og unge må få undervisning av god kvalitet

Mange elever med funksjonshemming opplever i dag at det lages adskilte læringsmiljø. FO, NFU og SOR krever at en skolepolitikk som omfatter alle elever på en likeverdig måte.

Da er det viktig at alle elever sikres rett tilpasset undervisning og at skolebygget er fysisk tilgjengelig for alle og tilpasset læremateriell. FO, SOR og NFU krever at dette presiseres i opplæringslovens formålsparagraf.

Skolegang som ikke forbereder alle elever på et mest mulig selvstendig liv utfra individuelle forutsetninger, er ingen likeverdig skole. FO, SOR og NFU krever at hovedregelen må være at alle elever skal delta i felleskapet i nærskolen og i klassen.

6. Lovfest vernepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene er lovpålagt å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. I dag er det for mange ansatte uten formell kompetanse. FO, NFU og SOR krever at det innføres en kompetansenorm i tjenestene i tjenestene til personer med utviklingshemming.

Vernepleie må være en sentral profesjon i tjenestene. De har, i tillegg til helsefaglig kompetanse, særlig fokus på funksjonshemming, selvbestemmelse og menneskerettighet. Dette er såpass viktig at vernepleiere må lovfestes i kommunale helse- og omsorgstjenester.