Smittevern i kommunale helse- og omsorgstjenester. Foto.

VIKTIG: Situasjonen endrer seg raskt, og alle oppfordres til å sjekke oppdatert informasjon og regelendringer fortløpende.

Kommunale helse- og omsorgstjenester, som tjenester til personer med store og sammensatte behov, opplever i disse dager et enormt press og det er stor usikkerhet knyttet til hvilke tiltak som kan og må settes inn og rettsgrunnlaget for å gjøre dette. 

FO har den siste uken sett stadig flere spørsmål, innlegg og ytringer i sosiale medier knyttet til denne usikkerheten og fått inn bekymringer og spørsmål fra våre medlemmer.  

Derfor har vi samlet noen viktige spørsmål og svar.
 

Kan man stenge ned en omsorgsbolig?

Besøksrestriksjoner i private hjem, må skje basert på dialog med tjenestemottaker, pårørende og eventuelt verge. Som for alle gjelder at unødige besøk bør unngås, og om mulig reduser antall besøkende til for eksempel en fast person for eksempel nærmeste pårørende.

NAKU har viktig og god informasjon om personer med utviklingshemming og koronaviruset. Besøk også Aldring og helse og på Stiftelsen SOR sine sider finner du et viktig innlegg fra sosialarbeiderprisvinner Bernt Barstad.  
 

Hva gjør jeg når det gjelder smittevern, veiledning og individuell oppfølging?

Som ansatte innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene har vi et ansvar for å bidra til å begrense smittefare og smittespredning. I tillegg skal vi sørge for veiledning og tilstrekkelig hjelp slik at flest mulig av de vi bistår har mulighet til å etterleve de påleggene myndighetene har innført.   

Det stiller om mulig enda større krav til individuell oppfølging og tilrettelegging enn ellers. Vi må begrense antall tjenesteytere, og det må gis tilpasset og individuell oppfølging, med tanke på forståelse av strengere håndhygiene, mindre fysisk kontakt, at venner ikke kan besøke hverandre som vanlig og at arbeid og aktivitetstilbud er midlertidig stengt.

Her er Helsedirektoratets anbefalinger til viktigste smitteforebyggende tiltak:

  • Unngå fellesmåltider
  • Unngå at flere tilbereder mat i felles kjøkken
  • Begrens antall ansatte som er i kontakt med den enkelte tjenestemottaker, for eksempel ved å opprette mindre team rundt den enkelte tjenestemottaker, skiftordninger eller langturnuser i samarbeid med de ansatte og fagorganisasjonene
  • Stengning av fellesområder
  • Økt renhold

Les mer om dette her. 
 

Hva er arbeidsgivers ansvar?

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet er trygt. Det betyr at det skal iverksettes tiltak både for å hindre smitte hos beboere og ansatte. Det må gjennomføres en risikovurdering og treffes nødvendige tiltak etter dette. Et slikt arbeid gjøres av arbeidsgiver, tillitsvalgt og vernetjenesten. Er det ansatte som er redde for å gå på jobb, så anbefales det å ta det opp med lokal tillitsvalgt. Det er kommunelegen som har ansvaret i kommunen og som kan sørge for lokale tiltak.

Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

LES MER:  Hjemmebaserte tjenester (Helsedirektoratet)

LES OGSÅ: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (Arbeidstilsynet)
 

Har vi lokale og nasjonale smittevernsegler?

Her er svaret ja. smittevernreglene gjelder på to nivåer: lokalt og nasjonalt. Disse skal virke sammen. Organiseringen av smittevernet i Norge er karakterisert ved at primæransvaret for smittevernet gjennom kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven er lagt til kommunehelsetjenesten dvs. kommunelegen.

Selv om de regionale helseforetakene har en rådgivningsfunksjoner innen smittevern i helseinstitusjoner og infeksjonsmedisinsk, sykehushygienisk og medisinsk-mikrobiologisk kompetanse, er hovedansvaret for rådgivning og assistanse til kommunene i smittevernspørsmål lagt til Folkehelseinstituttet. Hvis det er spørsmål knyttet til smittevernstiltak så hører det normalt hjemme i kommunen. Det kan også være inngått lokale avtaler som berører disse problemstilling
 

Tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har laget en systematisk og god oversikt over rettsgrunnlaget for ulike tiltak som kan være nødvendig å bruke, overfor personer med eller uten samtykkekompetanse. Den tar for seg begrep, forklaringer til personkategoriene og en utdyping av rettsgrunnlaget.

Se Helsedirektoratets oversikt her

Habiliteringstjenestens veiledningsplikt i tvangsaker gjelder også i forhold til korona. Oversikten fra Helsedirektoratet viser til denne veiledningsplikten også om man er usikker på grensen mellom tvang og pålegg om smitteverntiltak. I tillegg er det mulig å rådføre seg med Fylkesmannen.
 

Folkehelseinstituttet med koronaveileder

Folkehelseinstituttet (FHI) har daglige oppdateringer på nye artikler og endringer i koronaveilederen.

Koronaveilederen samler organisering av beredskapsarbeidet i helseforetak og kommuner, for å sikre hele befolkningen tilstrekkelig helsehjelp. Den tar for seg smitteverntiltak for helsepersonell, kommunehelsetjenesten, pasienter og befolkning for øvrig.  

Veilederen tar for seg alle tiltak som skal sørge for redusert smitterisiko for personer med utviklingshemming, demenssykdommer, rus- og psykiske lidelser og som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

Lurer du på noe om din arbeidssitusjon? Slik tar du kontakt med FO.

SE OGSÅ:

LES OGSÅ I FONTENE: Vernepleier Eline: – Alle som jobber i bolig bør bruke uniform nå

LES OGSÅ:  Informasjon om koronaviruset (vernepleier.no)

LES MER : Koronavirus - beslutninger og anbefalinger (Helsedirektoratets veileder)