Spørsmål og svar om streiken i private omsorgsbedrifter (NHO)


Hva er en tariffstreik?

En tariffstreik er en streik som gjennomføres enten for å presse en bedrift til å inngå tariffavtale eller for å presse gjennom krav i forbindelse med revisjon av en tariffavtale.

Det er i disse situasjonene at en lovlig tariffstreik kan gjennomføres. Så lenge en tariffavtale gjelder, skal det herske arbeidsfred.

For ikke å komme i konflikt med bestemmelsene om fredsplikt i tariffperioden, må prosessen «times» slik at streik ikke iverksettes før den gamle tariffavtalen er utløpt.

Hvis bare en del av de medlemmene forbundet har sagt opp plassene for er tatt ut i streik fra starten av, kan streiken trappes opp ved at det leveres nytt varsel om iverksetting med fire dagers frist.

Hvordan vet jeg om jeg er tatt ut i streik?

De som er tatt ut i streik har fått særskilt beskjed om dette. Alle medlemmer som ikke er tatt ut i streikens fase 1 skal møte på jobb som vanlig, men må ikke utføre streikerammet arbeid, altså arbeidet til en som er tatt ut i streik.

I første uttak er det som regel bare en del av medlemmene som er tatt ut.  De som er tatt ut i fase to har fått beskjed om dette. Fylkesavdelingen din har oversikt.

Hva gjør jeg dersom jeg blir tatt ut i streik?

En streik betyr en midlertidig stans i arbeidsforholdet ditt. Arbeidsforholdet suspenderes og du står i stedet til disposisjon for FO. En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon for fagforeningen slik at streiken blir mest mulig effektiv. Det vil imidlertid ikke kunne avholdes arrangementer som er i strid med smittevernhensyn.

Får jeg lønn under streik?

Under streik får du streikebidrag fra FO, men ikke lønn fra arbeidsgiver. Du får lønn til og med siste arbeidsdag før du går i streik. Dersom du går i streik på et tidspunkt som gjør at lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene, vil dette bli justert etter streiken er avviklet. Streikebidraget er tilsvarende 70 prosent av brutto lønnstrekk.

Kan jeg avvikle ferie når det er streik?

Ja. Men bare dersom ferie er avtalt før streiken er varslet. Det er ikke lov å flytte ferie eller avvikle ferie som ennå ikke er fastlagt. De som er i ferie når streiken starter vil bli tatt ut i streik første arbeidsdag etter ferien.

Hva er å anse som streikebryteri?

Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Streikebryteri er en alvorlig og illojal handling mot de streikende. Streikebryteri kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til en som er i streik, eller ved at en som er tatt ut i streik likevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken.

Hvordan får jeg informasjon om det som skjer?

Du vil få e-poster med informasjon og nettsiden til FO oppdateres hyppig. Ved spørsmål ta kontakt med fylkesavdelingen din eller tillitsvalgt.

Kontakt med arbeidsgiver

Tillitsvalgte skal kun ha kontakt med arbeidsgiver i saker som gjelder streiken, eller saker som ikke under noen omstendighet kan utsettes.