Selv om de aller færreste av verdens 60 millioner flyktninger kommer til Norge, har et rekordhøyt antall asylsøkere søkt tilflukt også her siden sensommeren i år. Flyktninger krysser hav og landområder for å søke beskyttelse fra krig og terror. Det store antall flyktninger fører til et ekstraordinært press på alle ledd i mottaksapparatet. - Norge har gode forutsetninger for å ta imot blant andre barn på en god måte. Men, da må det være politisk vilje til det, sa Haugland Martinsen. Hun rettet kritikk mot blant andre Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, som ikke nevnte asylbarna en eneste gang ii sin innledning på konferansen. Les resten av Haugland Martinsens kommentar fra LO Stats kartellkonferanse her:

Kathrine - kartellkonferanse

"FO har forståelse for at det ikke er lett å håndtere situasjonen vi opplever nå. Likevel har Norge gode forutsetninger for å ta imot barn på en god måte, dersom det er politisk vilje til det. Vi er skuffet over at dere i Arbeiderpartiet ikke tar et tydelig ansvar for at de barna som kommer til landet vårt, blir tatt hånd om på en måte som både sikrer tilstrekkelig omsorg og gir en reell mulighet til integrering og god utvikling. Dette gjelder for de barna som har flyktet med foreldrene sine, og ikke minst for de barna og ungdommene som har flyktet alene, uten omsorgspersoner. 

Hvorfor står ikke dere opp for å sikre omsorgen for de ungdommene mellom 15-18 år som kommer alene til landet ? Vi har eksempler på transittmottak med 300 ungdommer som kun har fem ansatte tilstede, og mottak med 130 mindreårige, som kun har fire ansatte på jobb. Fem voksne kan umulig gi tilstrekkelig omsorg til 300 16, 17 og 18 åringer!

Særlig nå, som ankomstene har økt og oppholdstiden i mottak blir lengre, er det et stort behov for å bedre omsorgssituasjonen. Bemanningen må økes. Ikke minst er det avgjørende at det ansettes personell med sosial- og barnevernfaglig kompetanse. Vi mener først og fremst at disse ungdommene skal være barnevernets ansvar. Men vi forstår at det er langt frem til det skjer. Da er det viktig at vi i denne akutte situasjonen, sikrer flere ansatte. Vi mener at det må sikres en ansatt på seks ungdommer.

Dere sier dere vil videreutvikle en streng, men rettferdig og human asylpolitikk. Her henger ikke retorikk og praksis sammen. For disse ungdommene er hverdagen verken rettferdig eller human.

Det er sørgelig å lese kapittelet om innvandring og integrering i deres alternative budsjettet. Ikke fordi det nødvendigvis er noe galt med det dere forslår, men fordi språket dere har valgt å kle politikken med, langt på vei signaliserer mistillit - at vi har behov for å verne våre velferdsgoder fra disse "lykkejegerne". Dere skriver blant annet: "NAV må være tydelige på at fellesskapet ikke betaler livsoppholdet til personer som ikke vil delta i aktivitet eller arbeid på grunn av religion, eller fordi man ikke forholder seg til grunnleggende verdier i det norske samfunnet".

Hva er det dere vil signalisere ved dette? Hvilke holdninger er det dere ønsker å formidle? Vi har tidligere i dag hørt på Wegard Harsvik snakke om problemformuleringsprivilegiet - at den som definerer problemet er også den som ligger best an til å definere løsningen. Er det dette dere mener er problemet? Hvilket ord og begreper som brukes i den offentlige debatten former hva folk mener og oppfatter. Dette trenger vi ikke dere til. Det har vi andre partier i dette landet som gjør, og som med stor iver tar jobben med å spre negative holdninger.

I FO har vi slagordet "Stå opp for trygghet". Vi ønsker dere velkommen til å bli med oss i kampen for å stå opp for trygghet for asylbarna."