AVHENGER AV NAV: Det er klart at sosionomens plass i Nav er avhengig av at det satses på sosionomen, sa Mimmi Kvisvik.
AVHENGER AV NAV: Det er klart at sosionomens plass i NAV er avhengig av at det satses på sosionomen, sa Mimmi Kvisvik.

Denne uken holdt forbundsleder Mimmi Kvisvik innlegg om sosionomen rolle i NAV, på et frokostmøte ved OsloMet.

 

Ny forskning om NAV

Stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet, Talieh Sadeghi, innledet med å presentere ny forskning som hun er igang med. Hun har sett på utdanningsbakgrunn blant ansatte i NAV:

  • Andel med høyere utdanning i NAV har vokst i perioden 2015 - 2018. Mens andel med sosialarbeiderutdanning (barnevernspedagoger og sosionomer) har holdt seg på samme nivå.
  • Avgrenser vi oss til de med høyere utdanning, går andelen sosialarbeidere ned i perioden 2011 til 2018.
  • I NAV hadde kun 25% av de som ble ansatt i 2016-2018 sosialarbeiderutdanning. I tilsvarende periode før 2015 hadde 40 prosent sosialarbeiderutdanning av de som ble ansatt.

– Dette viser dessverre en markant nedgang i hvor mange sosialarbeidere som jobber i NAV, og det er vi bekymret over, sa Kvisvik.

Hun mener også at NAV kan komme på banen. 

– At NAV som arbeidsgiver tydelig etterspør og anerkjenner sosialfaglig kompetanse ville også vært med på å skape tillit og selvfølelse blant sosialarbeiderne på at de har kompetanse som kan brukes. 

Les også: FO-medlem? Husk å svare på undersøkelse om vold og trusler i NAV

 

Sosionomen i NAV er som hånd i hanske

Mimmi osv
NAV: Talieh Sadeghi stipendiat ved OsloMet, forbundsleder Mimmi Kvisvik og byrådsleder i Oslo kommune Knut Egil Asprusten var blant innlederne på KAI-frokosten 13. mars.

 

Kvisvik mener sosionomens kompetanse er spesialtilpasset til NAV.

– I lov om sosiale tjenester i NAV står det for eksempel at: "Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet". Dette er som hånd i hanske med retningslinjene for sosionomutdanningen!

Det var også Knut Egil Asprusten, seksjonssjef i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune, helt enig i. 

– Det er trist å høre at sosionomens rolle i NAV i det hele tatt blir diskutert. NAV trenger sosionomen og deres kompetanse, og dersom noen er i tvil om det, er det uheldig, sa Asprusten under frokostseminaret.

Han snakket varmt om sosiomens evne til kritisk yrkesrefleksjon, evne til å se individet i en helhet og evnen til å melde ifra om strukturelle forhold som kan skape eller vedlikeholde sosiale problemer.

– Spesielt sosionomers evnen til å medle ifra dersom noe ikke fungerer for en gruppe mennesker er noe jeg helst skulle sett enda mer av.KAI-frokost om sosionomens rolle i NAV

Arrangøren for frokostseminaret var Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI), ved OsloMet. Premisset for seminaret var rekrutteringspolitikken til lokalkontorene i NAV, som kan tolkes som at det blir lagt mer vekt på hvordan medarbeiderne utfører arbeidet, enn hvilken utdanningsbakgrunn de har.

Særlig tre spørsmål ble diskutert:

  • Hvor viktig er utdanningsbakgrunn for yrkesutøvelsen?
  • Hvilke konsekvenser kan mindre vekt på utdanningstype få for sosialarbeidernes (sosionomene) rolle?
  • Hvordan ser sosialarbeiderne på NAV som arbeidsplass?