Mimmi Kvisvik 

FO-leder Mimmi Kvisvik var til stede på Stortinget under fremleggelse av forslag til statsbudsjett for 2019.

Etterlyser fordelingspolitikk

Budsjettforslaget legger opp til store skattekutt, men satser ikke nok på fordeling og velferd. 

– Det er trist at man bruker de store pengene på skattekutt til de rikeste fremfor tjenester til de som trenger det mest. Vi ser et sterkt behov for økte midler for å sikre levekårene til personer med utviklingshemning, til styrking av barnevernet og til å bekjempe fattigdom, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Hun etterlyser også en sterkere bekjempelse av blant annet barnefattigdom, inkludert heving av barnetrygden. 

– Det er et paradoks at barnetrygden har stått stille i flere tiår, mens alt annet i samfunnet har blitt dyrere, sier Kvisvik.

Hun har håp om at Krf skal sørge for at barnefamiliene blir bedre ivaretatt i det endelige budsjettet. 

– Vi har notert at Krf har nevnt barnetrygden i sin første kommentar til budsjettet. Det gir håp, avslutter Kvisvik.

Finansminister Siv Jensen Finansminister Siv Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Det er i kommunene velferden skapes

FO er særlig opptatt av velferden som skapes i kommunene, og mener det er et altfor stramt budsjett for kommunesektoren.

– Helse- og omsorgstjenester, barnevern og skole ute i kommunene har behov for et kraftig løft, noe dette budsjettet ikke legger opp til. Vi hadde forventet mer. Det er i kommunene velferden skapes, uttaler Kvisvik. 

– Vi får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer rundt omkring i kommune-Norge som ikke opplever at de har tid eller ressurser til å gjøre en god nok jobb, sier FO-lederen. 

– Dette rammer blant annet barn og familier som har behov for hjelp av barnevernet, skoleelever som har behov for miljøterapeutisk bistand og ekstra veiledning og helse- og omsorgstjenester til personer med ulike former for hjelpebehov. 

– Tar ikke situasjonen til personer med utviklingshemming på alvor

– Fortsatt tar ikke regjeringen situasjonen til personer med utviklingshemning på alvor. Dette er alarmerende, sier FO-leder Kvisvik.

Fellesorganisasjonen (FO) har lenge understreket behov for en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemning. 

– FO er utålmodige og har derfor utarbeidet vårt forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning, sier Kvisvik. 

– Personer med utviklingshemning i Norge opplever daglig brudd på menneskerettighetene. Nå etterlyser vi politisk vilje som oppfølging av tidligere intensjoner i Stortinget.

Hun viser også til at det igjen kuttes i statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. I 2019 økes innslagspunktet med 85 millioner kroner, og Kommunenes Sentralforbund (KS) beregner at dette vil øke utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner.

Svak satsing på tilrettelagt arbeid

Regjeringen foreslår 22,5 millioner kroner til varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser), men ingen av disse plassene kommer personer med utviklingshemming til gode.

FO kreversendte inn krav om 500 nye VTA-plasser over en fireårsperiode, men budsjettet legger i realiteten opp til en nedgang i antall tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming.

– Igjen ser vi at regjeringen nedprioriterer arbeid til alle fremfor skattelette til de få. Vi må vise oss som en nasjon som ivaretar alle landets innbyggere, uttaler Kvisvik. 

– Inkluderingsdugnaden må ikke forbli en papirtiger.

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård og Mimmi Kvisvik 

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) er enig med FO i at regjeringen satser for lite på barnevern og bekjempelse av barnefattigdom.

Historisk dårlig satsing på barnevernet

Til tross for at barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har uttrykt at regjeringen bidrar til en «historisk satsing på barnevernet» er ikke FO-lederen imponert over det som foreslås i budsjett for 2019. 

– Det legges ikke opp til noen økning utover allerede vedtatte satsing fra 2011. Etter den siste tidens fokus på barnevernet hadde vi forventet mye mer enn dette. 

Regjeringen overtok de rødgrønnes budsjett for 2014 hvor det lå inne midler til 150 nye stillinger. I de neste budsjettene er det til sammen kommet 130 stillinger etter forlik med Krf og Venstre. 

– Vi hadde forventet en vesentlig styrking som inkluderer flere stillinger og satsning på kompetanse i kommunalt barnevern, sier en tydelig skuffet Kvisvik. 

Hun håper samtidig at budsjettforhandlingene vil rette opp i noe av dette, og at bevilgningene vil økes i revidert budsjett og tiden fremover.

– Vi ser frem til at ny barnevernlov skal behandles i 2019, og forventer at det da legges opp til en reell styrking. Retoriske poenger er lite verdt dersom dette ikke følges opp med økte bevilgninger, sier Kvisvik.

 

Les mer:

- Forslag til statsbudsjett for 2019

- LOs kommentar til statsbudsjettet: Forskjellene øker