Årets lokale forhandlinger i Kriminalomsorgen ble avsluttet 16. oktober etter to lange dager på KDIs lokaler på Lillestrøm.  FOs hovedmål i år var at medlemmene skulle få uttelling for sin kompetanse. «Denne kompetansen er avgjørende for en god og hensiktsmessig straffegjennomføring som tar hensyn til enkeltindividets behov», sier Haavard Ostermann, rådgiver på FOs forbundskontor og leder av FOs forhandlingsdelegasjon i kriminalomsorgen.

 Sluttresultatet ble samlet sett meget godt for FOs medlemmer. 130 av 176 medlemmer fikk lønnsøkning på ett lønnstrinn eller mer. Kun et fåtall av de som hadde levert inn individuelle krav fikk ikke innfridd sitt krav helt eller delvis.

 «Alle våre medlemmer fortjener lønnsøkning for den viktige innsatsen de gjør for at straffedømte skal få en ny start. Men man får sjelden til alt man vil i forhandlinger, så totalt sett er det likevel grunn til å være fornøyd med innsatsen i år. Det kommer også nye muligheter i kommende tariffoppgjør, og de medlemmene vi ikke fikk med i år vil vi prioritere høyt i neste runde», sier Kjersti Selsås, førstekonsulent på Rogaland friomsorgskontor og medlem i FOs forhandlingsdelegasjon i Kriminalomsorgen.

 I tillegg til individuelle krav medlemmene selv hadde sendt inn, fremmet FO i år gruppekrav sammen med NFF og KY for å heve minstelønna til førstekonsulenter, rådgivere og miljøterapeuter i friomsorgen. De fleste av FOs 176 medlemmer i kriminalomsorgen er ansatt i friomsorgen, som har ansvar for å følge opp straffedømte som gjennomfører straff i frihet, f.eks. ved avtjening av samfunnsstraff.

 Gruppekravet på førstekonsulentene i friomsorgen ble delvis innfridd. Alle som hadde minst 10 års ansiennitet 1. mai 2018 fikk hevet lønna til lønnstrinn 54, mens de som hadde 16 års ansiennitet på samme tidspunkt fikk lønnstrinn 56 eller 57. Miljøterapeuter fikk en annen ordning, hvor alle fikk ett lønnstrinn hver.

 Gruppekravet på rådgivere ble avvist, men mange av FOs rådgivere i kriminalomsorgen fikk likevel uttelling for sine individuelle krav.

    Kathrine Haugland Martinsen

AU- medlem og leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO Kathrine Haugland Martinsen Foto:FO

«Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere utgjør en relativt liten gruppe i Kriminalomsorgen. At vi likevel får til gode resultater viser at det lønner seg å være medlem i en fagforening som løfter frem og krever uttelling for den unike og viktige kompetansen FOs medlemmer har», sier Kathrine Haugland Martinsen, AU- medlem og leder av profesjonsrådet for sosionomer i FO. Hun er også politisk ansvarlig for tariffområde stat for FO.