Tillit til barnevernet

Det var første gang det ble arrangert et seminar om tillit og rettssikkerhet i barnevernet. Blant de over 100 påmeldte var det forskere, barnevernsarbeidere, politikere, offentlige myndigheter samt barn og foreldre som selv har erfaring fra barnevernet.

Bakgrunnen for arrangementet var en jevn kritikk, senest i «bekymringsmeldingen om barnevernet", signert av om lag 150 mennesker med ulik tilknytning til barnevernet. Mange av kritikerne var til stede på seminaret, men det store flertallet, inkludert barn med erfaring fra barnevernet, støttet opp om et i hovedsak svært godt barnevern. - Barnevernet har aldri vært så bra som nå, og det gjelder å ikke lage historier som skaper nye myter, sa Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

FO mener at det gjøres veldig mye godt arbeid i barnevernet og at de ansatte er barnevernets viktigste ressurs. Likevel må barnevernet alltid etterstrebe å bli enda bedre. Det viktigste er da at det etableres en konstruktiv dialog. – Vi må se på helheten. Det er viktig med tverrfaglighet og at barnevernet klarer å beholde ansatte med lang erfaring og god kompetanse, sa Katrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen.

Psykolog Einar Salvesen og advokat Thea Totland, to av de som står bak «bekymringsmeldingen», kom med eksempler fra en rekke saker de selv har vært koblet til. Begge to fikk selv kritikk for sin unyansert kritikk. – Her snakkes det med utestemme. Dette kan være svært krevende for mottakerne av kritikken, sa Trommald.

Haugland Martinsen, som representerte FOs over 27 000 medlemmer, fikk spørsmål fra debattleder Erik Wold om barnevernet var dårlig til å ta kritikk? – Barnevernsansatte utsettes hver dag for kritikk. Det vi mangler er å få frem de gode historiene, forklarte hun og viste til FOs undersøkelse: - En av de største utfordringene barnevernsansatte står overfor, er foruten vold og trusler om vold, den unyanserte kritikken i media. Debatten må bli mer konstruktiv. Barnas beste er det viktigste, sa representanten fra FO-ledelsen.

Ifølge statsråd Solveig Horne er regjeringen godt i gang med å forbedre barnevernet. - Det er startet en rekke prosesser med blant annet et lovutvalg, evaluering av fylkesnemnder, utredning av familiedomstol og endring av regler for pålagte hjelpetiltak. Som et ledd i forbedringsarbeidet jobbes det med å bygge tillit til tjenesten som skal sikre barn i Norge en god oppvekst, sa Horne.

Feltet var bredt representert og også ungdommer, som selv har erfaring fra barnevernet, tok aktivt del i seminaret.
– Dere står der og snakker om foreldre som er misfornøyde med barnevernet, men det er barna som barnevernet skal verne, ikke de voksne, sa Stine Machlar i Landsforeningen for Barnevernsbarn (LFB). – Vi er fornøyd med barnevernet, men vår kritikk er at dere av og til kommer for sent inn og hjelper. Det er også veldig viktig at barna vet at dere er inne og vurderer vår situasjon, at vi blir sett og hørt, påpekte Machlar. - Vi har mye kunnskap om vårt liv og vi vet hva som er bra. Ta oss med på vurderinger, sa en av representantene fra BarnevernsProffene som var tilstede. De gjorde et veldig godt inntrykk på deltakerne på seminaret og fortalte mange, sterke historier.

Kathrine Haugland Martinsen

- Vi må ha et løft for barnevernet. Rammene barnevernsansatte jobber under må bli bedre. Bare slik kan de ansatte få muligheter til å gjøre en god nok jobb, sa Haugland Martinsen. Hun tok også opp FOs ønske om å innføre en autorisasjonsordning: - FO mener det må innføres samme virkemidler overfor barnevernspedagoger og sosionomer, som ikke handler i samsvar med krav til faglig forsvarlighet, som overfor helsepersonell. Både Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn er enig med oss i dette, slo hun fast, til applaus fra de mange fremmøtte.

Til slutt i debatten kom Haugland Martinsen med en siste oppfordring: - Vi må alle sammen bli flinkere til å fremsnakke barnevernet i det offentlige rom, og vi må holde oss til en konstruktiv dialog.

Som hun startet, avsluttet også statsråd Solveig Horne seminaret: – Vi har alle ett felles mål. Det er å gjøre hverdagen for de barna og familiene det gjelder bedre. Det må vi aldri glemme.