Tariff

Dette er en uttalelse som ble vedtatt på FOs landsstyremøte onsdag 9. desember 2020.

Samtidig står vi i en situasjon som stiller store krav til våre medlemmer i samfunnskritiske roller under covid-19-pandemien. 

Reallønnsvekst i 2020 ble sikret allerede gjennom tillegg gitt i mellomoppgjøret 2019. Tilleggene i hovedoppgjøret 2020 var beskjedne, men bidro til at FOs medlemmer i sum fikk tillegg tilsvarende ramma i frontfaget. 

Vi står foran et mellomoppgjør der reallønnsøkning, uttelling for kompetanse, likelønn og lavlønn er viktige elementer for FO. Vi ønsker å klargjøre utfordringene LO og FO har på disse områdene, med særlig vekt på hvordan oppnå likelønn og sikre nivået på lavlønn. 

For FO er uttelling for kompetanse viktig. Kompetanse er avgjørende for å ha gode tjenester innenfor de områder FOs medlemmer jobber. Våre medlemmer innehar en unik kompetanse som er av vital betydning for den norske velferdsstaten. Uten kompetanse og videreutdanning for våre grupper er det vanskelig å utvikle velferdsstaten. Denne kompetansen må verdsettes. 

FO er et kvinnerikt forbund som til alle tider har vært en forkjemper for utjevning av forskjeller i lønn mellom kvinner og menn. Vårt fokus er det faktum at ansatte i mannsdominerte yrker som oftest får bedre uttelling for kompetanse enn i de kvinnedominerte tjenester, kun fordi de er menn. 

FO vil at det i arbeidet med lønnsutjevning mellom kvinner og menn tas i bruk effektive og målrettete tiltak, og at kvinner og menns kompetanse vurderes likeverdig. 
Vi må ha klare likelønnsmål og innretninger som treffer kvinnerike grupper på en måte som gir utjevnende effekt. 

FO vil fortsatt holde fokus på virksomhetenes ansvar for oppfølging av aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP). 

Vi må prioritere offentlig sektor. Vi må belønne kompetanse samtidig som det er et virkemiddel for å oppnå likelønn, sikre lavlønn og bekjempe lønnsdiskriminering.

Vi må vurdere likelønnspott som et virkemiddel som kan gi en positiv effekt om den innrettes og følges opp på en måte som fremmer likelønn og heltid, uten å gå på bekostning av frontfagsmodellen. Vi må vurdere en alternativ tilnærming ioppgjørene som kan klare å prioritere likelønn og lavlønn samtidig. 

FO mener det er på tide å prioritere kvinner, og sette likelønn på dagsorden i mellomoppgjøret i 2021 og i kommende oppgjør. Vi må ha reelle likelønnsoppgjør!

I tariffoppgjøret i 2021 krever FO: 

  • At kvinner prioriteres og at likelønnsarbeidetinnrettes slik at det treffer målrettet
  • At LO er en spydspiss for å bidra til aktiv bruk av ARP
  • Uttelling for kompetanse