Marit Selfors Isaksen

I 2018 ble Autisme- og tourettesutvalget nedsatt for å kartlegge og vurdere dagens situasjonen for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Utredningen ble presentert i februar i år. Nå har også FO avgitt sitt høringssvar.

LES MER: Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom (NOU 2020: 1)

Kartleggingen viser at kvalitet og innhold i tjenestetilbudet varierer sterkt. Det samme gjør kompetansenivået. Dette får FO til å reagere.

– Lav kunnskap og kompetanse om autisme og tourette i tjenestene fører til manglende forståelse, tilrettelegging og nødvendige tiltak for gruppene. Mange opplever at de ikke får de tjenestene de har behov for og krav på, sier Marit Selfors Isaksen, AU-medlem i FO og leder av FOs profesjonsråd for vernepleiere.

FOs høringssvar vektlegger kompetanse, kvalitet i tjenesten, og mestring og selvbestemmelse.

LES MER: FOs høringssvar til Autisme- og tourettesutvalget (PDF, 54KB)

I juni lanserte FO rapporten "Ingen tid å miste" som avdekker utstrakt bruk av deltid og lav kompetanse i disse kommunale tjenester til personer med utviklingshemming. Forbundet mener det er på høy tid dette blir tatt på alvor.

Foreslår lovkrav om vernepleiere i kommunen

Autisme- og tourettesutvalget foreslår å innføre lovkrav om vernepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forslaget får støtte fra FO.

–  Vi mener dette er et viktig grep for å sikre forsvarlige tjenester til personer med autisme og tourette. Et slikt lovkrav kan også sikre bedre kvalitet i tjenester til personer med annen funksjonsnedsettelse fordi kompetansen blir tilgjengelig i alle kommuner, sier Isaksen. 

Forbundet foreslår at 70 prosent av alle ansatte i tjenestene har relevant helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning. I dag ligger vernepleierandelen på 10 prosent i følge FOs rapport.

LES MER: Ingen tid å miste - Rapport om kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming (PDF, 1MB)

Kvalitet i tjenensten

Tjenestene må ha tilstrekkelig bemanning og organiseres slik at brukerne får et helhetlig og tilpasset tjenestetilbud basert på tverrfaglig samarbeid, mener FO.

– FO mener vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger må være representert i tverrfaglige team og tverrfaglig samarbeid både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, sier utvalgslederen. 

Mestring og selvbestemmelse

FO mener tidlig intervensjon og tilrettelagte tiltak er vesentlig for mestring og selvbestemmelse for personer med autisme og tourette. Forbundet mener at informasjon om tilgjengelige lærings- og mestringsstrategier, samt muligheter og rettigheter, må tilbys personer med diagnose og deres pårørende.

– God oppfølging, tilrettelegging og tilpassede hjelpemidler, vil for mange være helt avgjørende for å få mest mulig ut av barnehage, skole, utdanning og arbeid, avslutter Isaksen.

LES MER: FOs høringssvar til Autisme- og tourettesutvalget