Beate Alfsdatter Myhren, Kathrine Haugland Martinsen, Jørn Vevstad og Marit Selfors Isaksen.

Fra venstre: Beate Alfsdatter Myhren, Kathrine Haugland Martinsen, Jørn Vevstad og Marit Selfors Isaksen.

Sam Eyde videregående skole er en av landet største videregående skoler, og har i dag i overkant av 1400 elever. Skolen åpnet 15. august 2012 i et helt nytt bygg på Myra utenfor Arendal. Skolen erstattet to videregående skoler, og har hovedsakelig yrkesfaglige studieretninger.

Les mer på skolens hjemmesider.

Skolen har i dag tre miljøkontakter, og vi fikk møte to av dem; Beate Alfsdatter Myhren som er vernepleier og Jørn Vevstad som er sosionom. Miljøkontaktene har et spesielt fokus på psykisk helse, miljø og rus. De skal også være med å tilrettelegge skolehverdagen for de elevene som har behov for ekstra oppfølging.

Ulike ansvarsområder

«Trenger du noen å snakke med om deg selv? Eller har du en bekymring for andre? Da kan du snakke med miljøkontaktene på skolen! Vi har taushetsplikt.», kan man lese på skolens hjemmesider. 

FO-medlemmene fortalte engasjert om hvordan de jobber strategisk med oppfølging av enkeltelever spesielt og skolemiljøet generelt. De har ulike ansvarsområder. 

– Jeg har et særskilt ansvar for rusforebyggende arbeid og arbeid med ungdom med rusutfordringer, sier Alfsdatter Myhren. Hun kunne fortelle om et svært godt samarbeid med politiets forebyggende enhet. 

– Dette bidrar til bedre og riktigere hjelp for de elevene som har behov for det. Samarbeidet sørger for en god dialog og ansvarsfordeling mellom oss og politiet, sa Myhren.

Vevstad var opptatt med å opparbeide seg en oversikt over skolens nye elever som har behov for ekstra oppfølging. 

– Jeg har en liste over hvem jeg skal ta kontakt med første skoledag, sa han.

– Noen må jeg ta kontakt med på forhånd, mens andre må jeg møte når de kommer, forklarte Vevstad. 

Viktig at skolen satser på sosialfaglig kompetanse

 Marit Selfors Isaksen la vekt på at det er flott å besøke FO-medlemmer på en skole som har et tverrfaglig og helhetlig tilbud til elevene. 

– Her ser vi et eksempel på at når skolen satser på sosialfaglig kompetanse, kan lærerne få mer tid og ressurser til å konsenrere seg om det pedagogiske innholdet.

FO er opptatt av at man må styrke kompetansen hos støttefunksjonene i skolen.

– Vi ser nasjonalt at man nå er veldig opptatt av å styrke kompetansen hos lærere. Lærere selv beskriver at de i sin skolehverdag i dag gjør for mange oppgaver de ikke har kompetanse eller tid til og at det går utover den tida de skal bruke på undervisning, påpeker Isaksen. 

– Vi burde vært flere

I tillegg til disse miljøkontaktene har FO også flere medlemmer på Sam Eyde som jobber innen alternativt opplæringsløp på skolen – for ungdom med behov for omfattende tilpasning av opplæringen. Dette opplæringsløpet er adskilt fra den ordinære videregående opplæringen, og det er derfor kun tre miljøkontakter som jobber med elevene i yrkesforberedende utdanningsprogram, studieforberedende utdanningsprogram og voksenopplæringen.  

– Vi er tre miljøkontakter i skolen i dag, men vi burde vært minst det dobbelte, påpekte Vevstad under besøket. 

De kunne videre informere om at prosjektet «NAV i skole» ble avsluttet 21. august 2018, til tross for gode resultater. 

– Nå er vi spent på hvordan det vil gå, fortalte Myhren og Vevstad.

Begge var enige om at viktigheten av deres profesjoner i skolen burde synliggjøres enda bedre. 

– Jeg satt veldig pris på heftet om sosialfaglig kompetanse i skolen som FO utarbeidet sammen med Utdanningsforbundet, sa Alfsdatter Myhren. – Mer av det! 

De to FO-medlemmene var skjønt enige om en ting; 

– Det er avgjørende at det pedagogiske personellet forstår verdien av vår kompetanse, først da kan vi få til et best mulig samarbeid til det beste for eleven.