Kvinne holder hånden for opp for stanse en handling
VOLD OG TRUSLER: Vernepleiere er ekstra utsatt i arbeidshverdagen. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

56% av vernepleierne har opplevd vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet, viser en undersøkelse. – Tallene er skremmende, sier Marit Selfors Isaksen, leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO.

Problemet er generelt stort i helse – og omsorgssektoren. Vernepleiere topper en dyster statistikk.
 

Vernepleiere ligger på topp

Vernepleiere, miljøarbeidere og sykepleiere er særskilt utsatte yrkesgrupper. Tallene kan likevel tyde på at vernepleiere er ekstra utsatt for slike belastninger.

Blant de spurt i SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø hadde:

  • 46% av vernepleieren opplevd vold på arbeidsplassen.
  • 23% meldte om uønsket seksuell oppmerksomhet
  •  29% av de spurte hadde opplevd trusler i løpet av de siste tolv månedene.
  • Samlet sett svarte 56% at de hadde opplevd en av disse formerne for ubehagelige kontakt.

Hos miljøarbeiderne og sykepleiere hadde omtrent en tredjedel opplevd slike former for ubehagelig kontakt. Blant vernepleierne rapporterte 56% at hadde opplevd vold, trusler eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

– At vernepleierne, og andre i helsesektoren opplever vold og utrygghet, er en uholdbar situasjon. Tallene viser at volds- og trusselproblematikken må løftes fram i lyset og diskuteres aktivt på den enkelte arbeidsplass, sier Isaksen.

Likevel er det viktig å presisere at nullvisjon om vold ikke er en realitet i disse tjenestene og at det er andre faktorer vi må se på, forklarer FOs Isaksen.

LES MER: Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler
 

Utfordringer i kommunale omsorgstjenester

Utfordringene med vold og trusler gjelder i stor grad kommunale omsorgstjenester der det er få ansatte med høgskolekompetanse i tjenester med høy grad av komplekse utfordringer.

Ansatte møter personer med omfattende bistandsbehov, kognitiv svikt og utfordrende atferd. Dette er mennesker som trenger tette rammer med god, faglig oppfølging. Ansattes fagkompetanse må utvikles og forebygging må være et hovedfokus.

Samtidig må arbeidsgiver sikre bedre og tettere oppfølgingstiltak overfor ansatte slik at de ivaretas og styrkes til å kunne håndtere det å jobbe med vold og trusler.  

LES SAK I FONTENE: – I yrket mitt kan vi ikke ha en nullvisjon mot vold og trusler


Forebygging fra ledelsen

Det er viktig å få på plass ytre strukturere og organisere arbeidet på en slik måte at det demper risiko.

– Dette angår mange av våre medlemmer i offentlig sektor og vi forventer at arbeidsgivere, følger opp med konkrete tiltak fremover, sier Marit Selfors Isaksen, og legger til:

–  Det må ansettes folk med nødvendig kompetanse, og opplæring og rutiner for å håndtere vold og trusler må etableres.

–  I tillegg er det viktig at det er kultur for å snakke om utfordringer med å jobbe med vold og trusler, slik at ledelsen og ansatte sammen finner hensiktsmessige og faglig forsvarlige tiltak.

Det haster med å få på plass gode rammer for å trygge arbeidshverdagen. Ansatte i helse- og omsorgssektoren ligger langt over gjennomsnittet som er 9% for vold og trakassering i alle yrkesgruppene. 

FO anbefaler alle tillitsvalgte i helse- og sosialsektoren til å starte dialog om sikkerhet med arbeidsgiver nå, for å trygge ansatte.

LES SSB RAPPORTEN: Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler