Vi vil ha dine innspill til sosial boligpolitikk

Nå jobber vi blant annet med utkast til Ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet og Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024). Strategien beskriver en lang rekke tiltak som FO skal vurdere og følge opp, blant annet i samarbeid med andre forbund i boligpolitisk utvalg i LO.  

Nå trenger vi innspill fra deg som jobber med boligsosialt arbeid eller med tilgrensede tjenester.

Hvilke utfordringer og konsekvenser av boligsosialt arbeid ser du i ditt daglige arbeid?  Vi vil ta med oss innspillene og tilbakemeldingene fra dere inn i vårt videre boligpolitiske arbeid. Innspillene sendes Allis Aresdatter på allis.aresdatter@fo.no innen 15.februar.  

Forslag til boligsosial lov

Lovforslaget innebærer i hovedsak en presisering av ansvaret kommunene har for det boligsosiale arbeidet, i dag hjemlet i sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunenes plikt til å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet blir presisert. Det blir innført krav om kommunal boligsosial planlegging, enkelte krav til saksbehandling og klageadgang og hjemmel for tilsyn med om kommunene følger opp ansvaret. Lovforslaget gir svak rettighetsfesting for den enkelte, men ikke en individuelt rett på bolig. Forslaget konkretiserer ikke krav til kompetanse og samarbeid. Det er altså kun på enkelte punkter det skjerper kommunenes ansvar noe. Skjerpingen av kommunenes plikter gjelder særlig ansvaret for å ta boligsosiale hensyn i planleggingen. 

Vi ønsker særlig innspill på  

  • Hvordan sikre at kommunene følger opp og tar hensyn til boligsosialt arbeid i kommunal planlegging?  
  • Gode eksempler på kommuner som jobber godt med planlegging og bruker/har sosialfaglig kompetanse i arbeidet?  
  • Andre tiltak for å sikre vanskeligstilt gode og trygge boforhold? 
  • Forebyggende tiltak/virkemidler for å forhindre at personer blir vanskeligstilte på boligmarkedet? 

Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk 

Regjeringen la i desember frem Alle trenger et trygt hjem, en nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024. Den blir ikke sendt på høring, og åpner dermed ikke mulighet til å komme med innspill. Strategien prioriterer innsats mot dem som står i fare for å bli eller er bostedsløse, barn og unge, og personer med nedsatt funksjonsevne. Den beskriver at de fleste i Norge bor godt, og at åtte av ti eier sin egen bolig. Samtidig er det ca. 179 000 personer er vanskeligstilte på boligmarkedet - 78 000 av disse er barn og unge under 20 år. Målet er at flere skal kunne eie sin egen bolig - og at leie skal være et trygt alternativ.

Prioriterte innsatsområder i strategien er:   

  • Ingen skal være bostedsløse 
  • Barn og unge skal ha gode boforhold 
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor (samordning av bolig og tjenester).