Vil sette dagsorden i kvinne- og likestillingspolitikken

Nestleder Tone Faugli takket Martin Henriksen, leder av Ap.s familie-og likestillingsutvalg, for innledningen til FOs landsstyre. (Foto: Sunniva Roumimper, FO).

Nestleder Tone Faugli sa at FO vil sette dagsorden i kvinne- og likestillingspolitikken. Ikke minst i forbindelse med stortingsvalget i 2017. - Derfor ønsker vi å skape brede allianser med politisk tyngde i arbeidet for en bedre kvinne- og likestillingspolitikk enn hva dagens regjering fører, sa hun til landsstyret.

Faugli sa at FO skal ha en enda tydeligere pådriverrolle innad i fagbevegelsen. Samtidig skal forbundet arbeide aktivt for å komme i posisjon til å inneha en slik pådriverrolle også inn mot politiske partier, kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen.

Som et ledd i arbeidet med å skape brede allianser var stortingsrepresentant Martin Henriksen, leder av Arbeiderpartiets familie- og likestillingsutvalg, invitert. Henriksen sa at regjeringen må slutte å gjøre det den gjør, blant annet å åpne for søndagsåpne butikker og å myke opp arbeidsmiljøloven. Dette er en politikk som også påvirker familielivet i en negativ retning.

For øvrig fant Henriksen flere paralleller mellom den politikken hans parti er i ferd med å utmeisle og det notatet FOs arbeidsutvalg hadde sendt landsstyret. Her tas det blant annet til orde for:

  • En utvidelse av foreldrepermisjonen med 10 uker. Utvidelsen tas ut fleksibelt, som kortere arbeidsdag/arbeidsuke og deles likt mellom begge foreldrene. Formålet er å sikre en mykere overgang til barnehage og bidra til en jevnere fordeling av omsorgsoppgaver mellom foreldrene.
  • Dagens mødre- og fedrekvote utvides til 15 uker og tredeles. Fellesperioden vil være de ukene som blir igjen når de tre ukene før termin, 15 uker mødrekvote og 15 uker fedrekvote er trukket fra. Fellesperioden kan da bli på opptil 16 uker. Denne utvidelsen skal sikre kvinners særskilte rettigheter i forbindelse med graviditet, barsel og amming.
  • Barn med særskilte behov sikres rettigheter i SFO/aktivitetsskole på lik linje med rettighetene som er nedfelt i utdanningsloven. Barna må være sikret et godt tilbud utenom ordinær skoletid gjennom hele skoleløpet, inkludert utvidet videregående opplæring.
  • Rettigheter til å være hjemme med sykt barn utvides og rett til fri med lønn for å delta på møter knyttet til barn med særskilte behov, følger det reelle behovet og ikke diagnosen.
  • Kontantstøtten avvikles, men må erstattes av andre tiltak for å motvirke barnefattigdom og fremme integrering og yrkesdeltakelse blant minoritetskvinner.

Også internt i FO skal kvinnepolitikken styrkes. Blant annet skal alle tillitsvalgte og medlemmer i alle fylkesavdelinger gis tilbud om kvinnekurs i løpet av en landsmøteperiode. Det skal etableres regelmessig kontakt mellom FO sentralt og medlemmer i LOs lokale familie- og likestillingsutvalg og mellom FO sentralt og de kvinnepolitisk ansvarlige i FOs fylkesavdelinger. FOs arbeidsutvalg forplikter seg til å legge fram minst to saker i året med likestilling/kvinnepolitisk fokus for landsstyret.  

Landsstyret fikk, oppdelt i grupper, anledning til å drøfte fordeler og ulemper ved felles diskrimineringslov som regjeringen la fram 20. oktober. Her skal FO avgi høringssvar innen 22. januar. Døgnåpne barnehager og tiltak mot barnefattigdom ble også drøftet i gruppearbeidene landsstyret tok del i.