OM BILDET: Grafikken er laget av FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål, til årets kampanje for å sette søkelyset på femisid i verden.  
OM BILDET: Grafikken er laget av FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål, til årets kampanje for å sette søkelyset på femisid i verden.  

En av tre kvinner opplever fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. Det er 736 millioner kvinner. Vold mot kvinner omfatter fysisk vold, psykisk vold, seksualisert vold og voldtekt. Den mest ekstreme formen for vold mot kvinner er femisid. Femisid defineres som drap på kvinner fordi de er kvinner og er et alvorlig brudd på menneskerettighetene som snakkes alt for lite om.  

Derfor er femisid temaet for årets 16-dagerskampanje som følger verdensdagen i dag. Du kan lese mer om den internasjonale kampanjen, og FOKUS sin 16-dagerskampanje for Norge, lenger nede i artikkelen.   

I Norge er FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. FOs nestleder Marianne Solberg ble nylig valgt inn som møtende vara til styret i FOKUS. Organisasjonen jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i sju land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt. Du kan lese mer om FOKUS sitt arbeid her.  

Voldsøkning under pandemien 

Under Covid-19 pandemien har vold mot kvinner skutt i været. I Argentina opplevde man den største femisidbølgen på 10 år under lockdown i fjor, med 120 tilfeller fra januar til april. I Colombias hovedstad Bogóta steg antall oppringninger til politiets nødtelefon for vold mot kvinner med 225 prosent i perioden mars-mai 2020. Intime partnerdrap forekommer også i Norge. Kripos’ drapsoversikt for 2020 viser at 89 prosent av gjerningspersonene var menn. Av drapene mot kvinner var 36 prosent utført av nåværende eller tidligere ektefelle eller kjæreste. 

I et globalt perspektiv vil 35 % av alle kvinner oppleve vold, og i noen områder vil dette gjelde så mange som 70 %. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Opp mot 50 % av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år, og 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år.  

Les mer om verdensstatistikken på FN sine sider.   

Norsk voldsstatistikk 

I et moderne og rikt samfunn som vårt er det lett å tenke at denne dagen i stor grad handler om det som skjer ute i verden. Men vi har også egen statistikk å gripe fatt i. Tall fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser utfordringene vi må ta tak i: 

  • Fem prosent av norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for alvorlig vold fra foreldre.  
  • Over 20 prosent av kvinner oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de er fylte 18 år. 
  • 9 prosent av kvinner har blitt voldtatt i løpet av livet. 
  • Nesten en fjerdedel av kvinner, 22 prosent, oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter 18 år. 
  • 17 prosent av kvinner har blitt utsatt for vold fra samlivspartner.

— Vi har fremdeles en lang vei å gå, og det er derfor dessverre fremdeles behov for en slik dag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.  

OBS: Det har ikke blitt utført en landsdekkende undersøkelse som ser på vold i Norge etter pandemien, men nå skal den første undersøkelsen siden 2013 gå ut til 600 000 nordmenn skriver Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på sine sider.  

VD avskaffelse vold mot kvinner

Mørketall 

Krisesentersekretariatet skriver at statistikk om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en viktig indikator på likestilling og oppfyllelsen av menneskerettigheter i et samfunn. Mørketallene er store, og tall fra statistikk hos politiet eller krisesentrene viser bare toppen av isfjellet.  

FO har mange medlemmer som jobber på krisesentrene, familievernkontorene og andre viktige instanser som ivaretar kvinner utsatt for vold. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sitt liv. Ifølge Krisesentersekretariatet har krisesentrene 20 000 henvendelser årlig.  

Jobber du med kvinner utsatt for vold eller vold i nære relasjoner? Dinutvei, Nasjonal veiviser ved vold og overgrep, har mange ressurser for deg som fagperson.   

FO jobber for å avskaffe vold mot kvinner  

FO mener at tiltak for å forhindre vold og overgrep skal styrkes. Forebygging, hjelpetiltak og vern av varslere må prioriteres. FO bidrar med innspill til politikk som utvikles på områdene som skal ivareta kvinner utsatt for vold, og bidra til forebygging av dette. 
 
Særlig er det behov for å fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og kunnskap om vold i nære relasjoner i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, i politiet og hele rettsapparatet. Fokus på voldsutsatthet i kommunene er ofte ikke til stede, og vi ber derfor alle kommuner om å utarbeide og implementere handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.  
 
— Vold mot kvinner må behandles som et samfunnsproblem, ikke en individuell skam. Og politikken som føres må gjenspeile dette, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.  

FO jobber for å forebygge vold og trusler på arbeidsplassen  

45 prosent av FOs medlemmer er utsatt for vold og trusler i forbindelse med arbeidet sitt. Til sammenligning er gjennomsnittet blant Norges befolkning 6,6 prosent. Dette er et enormt stort arbeidsmiljøproblem for velferdsstatens ansatte, men det er også en stor kvinnepolitisk utfordring, fordi yrkene som er mest utsatte for vold og trusler er kvinnedominerte. Årets tema for verdensdagen vekker vonde minner om de tre kvinnelige sosialarbeiderne som har blitt drept på jobb de siste åtte årene.  

FO har jobbet mye og lenge med å sette vold, trusler og netthets mot ansatte på den politiske agendaen. Endringene vi fikk inn i arbeidsmiljøforskriften i 2017 gjør at ansatte er bedre beskyttet mot vold og trusler på arbeidsplassen.   

— Men vi er ikke i mål. Like mange ansatte utsettes for vold og trusler i dag som for 10 år siden. Slik kan vi ikke ha det. Derfor fortsetter vi utrettelig med å sette dette på den politiske agendaen. Det er god kvinnepolitikk i praksis, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

16-dagers kampanjen 

Den 25.november starter FN en seksten dager lang kampanje mot kjønnsbasert vold. Kampanjen er særlig aktuell nå, og starter samtidig som UN Women publiserer en rapport som viser tydelig økning i vold mot kvinner som følge av pandemien.  

LES MER: Statistikk over vold i hjemmet fra UN Women.  

Kampanjen UNiTE to end violence against women ble lansert i 2008 og skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Fra 25. november og 16 dager framover skaper kampanjen oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner. Det mangler store pengesummer for å kunne gjennomføre de nødvendige tiltakene for å stoppe denne volden. Kampanjen ender på menneskerettighetsdagen den 10.desember. Dette er for å understreke at vold mot kvinner fremdeles er en av de største utfordringene innenfor arbeidet med menneskerettigheter.   

I Norge er det FOKUS som initierer 16-dagerskampanjen. På deres kampanjesider kan du finne mer informasjon, signerer opprop, og se hvordan du kan bidra til å løfte kampanjen.  

LES MER: 16-dagers kampanjen i Norge.