Stopp vold mot kvinner
OM BILDET: Grafikken er laget av UN Women til årets kampanje for å sette søkelyset på vold mot kvinner.


I et globalt perspektiv vil 35 % av alle kvinner oppleve vold, og i noen områder vil dette gjelde så mange som 70 %. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Opp mot 50 % av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år, og 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år. 

Les mer om verdensstatistikken på FN sine sider.  

I et moderne og rikt samfunn som vårt er det lett å tenke at denne dagen i stor grad handler om det som skjer ute i verden. Men vi har også egen statistikk å gripe fatt i. Tall fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser utfordringene vi må ta tak i:

  • Fem prosent av norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for alvorlig vold fra foreldre.  
  • Over 20 prosent av kvinner oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de er fylte 18 år. 
  • 9 % av kvinner har blitt voldtatt i løpet av livet. 
  • Nesten en fjerdedel av kvinner, 22 %, oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter 18 år. 
  • 17 % av kvinner har blitt utsatt for vold fra samlivspartner.


— Vi har fremdeles en lang vei å gå, og det er derfor dessverre fremdeles behov for en slik dag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Les mer om vold og overgrep i Norge på NKVTS sine sider

Mørketall

Krisesentersekretariatet skriver at statistikk om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en viktig indikator på likestilling og oppfyllelsen av menneskerettigheter i et samfunn. Mørketallene er store, og tall fra statistikk hos politiet eller krisesentrene viser bare toppen av isfjellet. 

FO har mange medlemmer som jobber på krisesentrene, familievernkontorene og andre viktige instanser som ivaretar kvinner utsatt for vold. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sitt liv. Ifølge Krisesentersekretariatet har krisesentrene 20 000 henvendelser årlig. 

Jobber du med kvinner utsatt for vold eller vold i nære relasjoner? Dinutvei, Nasjonal veiviser ved vold og overgrep, har mange ressurser for deg som fagperson.  
 

FO jobber for å avskaffe vold mot kvinner 

FO mener at tiltak for å forhindre vold og overgrep skal styrkes. Forebygging, hjelpetiltak og vern av varslere må prioriteres. FO bidrar med innspill til politikk som utvikles på områdene som skal ivareta kvinner utsatt for vold, og bidra til forebygging av dette.

Særlig er det behov for å fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og kunnskap om vold i nære relasjoner i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, i politiet og hele rettsapparatet. Fokus på voldsutsatthet i kommunene er ofte ikke til stede, og vi ber derfor alle kommuner om å utarbeide og implementere handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 

— Vold mot kvinner må behandles som et samfunnsproblem, ikke en individuell skam. Og politikken som føres må gjenspeile dette, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

FO jobber for å forebygge vold og trusler på arbeidsplassen 

Over 40 prosent av FOs medlemmer er utsatt for vold og trusler i forbindelse med arbeidet sitt. Til sammenligning er gjennomsnittet blant Norges befolkning 6,6 prosent. Dette er et enormt stort arbeidsmiljøproblem for velferdsstatens ansatte, men det er også en stor kvinnepolitisk utfordring, fordi yrkene som er mest utsatte for vold og trusler er kvinnedominerte. 

FO har jobbet mye og lenge med å sette vold, trusler og netthets mot ansatte på den politiske agendaen. Og vi har lykkes. 1. januar 2017 ble endringer i arbeidsmiljøforskriften som FO har kjempet for iverksatt. De endringene gjør at ansatte er bedre beskyttet mot vold og trusler på arbeidsplassen.  

— Men vi er ikke i mål. Like mange ansatte utsettes for vold og trusler i dag som for 10 år siden. Slik kan vi ikke ha det. Derfor må vi fortsette å sette dette på den politiske agendaen. Det er god kvinnepolitikk i praksis, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

 

 


Internasjonalt arbeid  

FO er med i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. Organisasjonen jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i sju land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt. 

Les mer om FOKUS sitt arbeid her. 

Den 25.november starter FN en seksten dager lang kampanje mot kjønnsbasert vold. Kampanjen er særlig aktuell i år da covid-19 pandemien har ført til at alle bruker mer tid hjemme, hvilket igjen har ført til at også statistikken for vold i hjemmet har økt.  

LES MER: Statistikk over vold i hjemmet fra UN Women

Kampanjen UNiTE to end violence against women  ble lansert i 2008 og skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Fra 25. november og 16 dager framover skaper kampanjen oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner. Det mangler store pengesummer for å kunne gjennomføre de nødvendige tiltakene for å stoppe denne volden. Kampanjen ender på menneskerettighetsdagen den 10.desember. Dette er for å understreke at vold mot kvinner fremdeles er en av de største utfordringene innenfor arbeidet med menneskerettigheter.  

LES MER: Stopp vold mot kvinner, 16-dagers kampanjen i Norge.