Ideel sektor: Høyere overtidstillegg for spesialisthelsetjenensten (Virke-HUK)


17.–20. april ble det gjennomført forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og FO, Fagforbundet og Creo. Forhandlingene handlet om tillegg til avtalen fra 27. mars 2020 om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronavirusepidemien.

Avtalene gjelder for overenskomstområdet Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

Partene er enige om at følgende gjøres gjeldende med virkning fra 27. mars 2020 for arbeidstakere som har fått/får endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 27. mars 2020:

  • For overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.1 skal prosenttillegget endres fra 50 % til 100 %.
  • For overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.2 skal prosenttillegget endres fra 100 % til 150 %.
  • For overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.3 skal prosenttillegget endres fra 133 1/3 % til 150 %.

Den ekstraordinære situasjonen vil kunne innebære at også ledere på nivå 4 og lavere og lavere for enheter/poster som har fått/får endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 27. mars 2020, får en unormalt høy overtidsbelastning. For ledere på nivå 4 og lavere og lavere omfattet av overenskomstens overtidsbestemmelser vil ovennevnte satser være gjeldende.

For ledere på nivå 4 og lavere og lavere som er unntatt fra overenskomstens overtidsbestemmelser, skal de lokale parter drøfte om det skal gis en særskilt kompensasjon og nivået på kompensasjonen.

I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 27. mars.

Har du spørsmål om denne avtalen ta kontakt med din tillitsvalgte eller din fylkesavdeling.